Budování kapacit (v postsekundárním vzdělávání)

How to Apply

Žádosti se podávají online v rámci výzev k předkládání návrhů, které každoročně zveřejňuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Co je cílem?

Projekty zaměřené na budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání jsou projekty nadnárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích, především mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání z programových a způsobilých partnerských zemích.

Cílem těchto projektů je podpořit způsobilé partnerské země v:

 • modernizaci, internacionalizaci a zvýšení dostupnosti vysokoškolského vzdělávání
 • řešení výzev, jimž čelí instituce a systémy vysokoškolského vzdělávání těchto zemí
 • intenzivnější spolupráci s EU
 • dobrovolném přiblížení vývoji EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • zintenzivnění mezilidských kontaktů a rozšíření mezikulturního povědomí a porozumění

Tyto cíle se realizují v rámci dvou klíčových politických dokumentů a politiky vymezené čtyřmi doplňkovými finančními nástroji

Co program nabízí?

Program Erasmus + nabízí příležitosti organizacím ze způsobilých partnerských zemí (především vysokoškolským institucím) s cílem prohloubit spolupráci pomocí akcí, které:

 • zlepšují kvalitu vysokoškolského vzdělávání a přizpůsobují jej potřebám trhu práce
 • prostřednictvím nových vzdělávacích programů zvyšují úroveň dovedností na půdě vysokoškolských institucí
 • posilují schopnost řízení a správy a podporují inovace a internacionalizace
 • budují kapacity orgánů daných zemí, které jsou nutné k modernizaci tamějšího systému vysokoškolského vzdělávání
 • podporují regionální integraci a spolupráci mezi různými regiony světa

Projekty budování kapacit se obvykle zaměřují na jednu ze tří hlavních činností:

 • vypracování studijních programů a osnov
 • modernizace správy a řízení vysokoškolských institucí a systémy
 • posílení vazeb mezi vysokoškolským vzděláváním a širším ekonomickým a sociálním prostředím

Organizace si mají možnost vybrat mezi dvěma druhy projektů:

 1. společné projekty, jejichž cílem je podporovat organizace z partnerských zemí (např. prostřednictvím rozvoje studijních programů a osnov, modernizace řízení atd.) a
 2. strukturální projekty, které mají posílit systémy vysokoškolského vzdělávání a podpořit reformy na celostátní nebo regionální úrovni

Jak to funguje?

Organizace, které mají zájem o účast, musejí být součástí konsorcia. V případě projektů zaměřených na jednu partnerskou zemi musí konsorcium v zásadě zahrnovat tři programové země a dále:

 • alespoň jednu vysokoškolskou instituci z každé programové země, která se projektu účastní
 • nejméně tři vysokoškolské instituce z dané partnerské země
 • nejméně tolik vysokoškolských institucí z partnerské země jako z programové země

V případě projektů zaměřených na více než jednu partnerskou zemi musejí být zapojeny alespoň dvě způsobilé partnerské země a nejméně tři programové země. Konsorcium musí v zásadě zahrnovat:

 • alespoň jednu vysokoškolskou instituci z každé programové země, která se projektu účastní
 • nejméně dvě vysokoškolské instituce z každé partnerské země, která se účastní
 • nejméně tolik vysokoškolských institucí z partnerské země jako z programové země

Způsobilé partnerské země jsou z regionů 1–4 a 6–11. Projekty týkající se regionu 8 (Latinská Amerika) musí zahrnovat přinejmenším dvě partnerské země z tohoto regionu a projekty zahrnující Ruskou federaci (region 4) musí zahrnovat alespoň jednu další partnerskou zemi z jiného regionu. Všechny strukturální projekty musí zahrnovat také ministerstvo, které je v dané partnerské zemi odpovědné za školství.

Konsorcium musí vést žadatel, tzn. organizace, která předkládá návrh jménem partnerů projektu a odpovídá za celkové provedení projektu. Žadatelem musí být:

 • vysokoškolská instituce (v ideálním případě z partnerské země)
 • sdružení nebo organizace vysokoškolských institucí
 • v případě strukturálních projektů právně uznaná organizace rektorů, pedagogů nebo studentů

Žadateli nemůžou být organizace z Libye, Sýrie a Ruské federace.

Partnerem projektu může být buď vysokoškolská instituce, nebo jakákoli veřejná či soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Tyto organizace se mohou účastnit jako:

 • plnoprávní partneři, kteří se aktivně účastní projektu pod vedením žadatele, nebo
 • přidružení partneři, kteří přispívají ke specifickým úkolům nebo činnostem

Přidružení partneři se nepovažují za součást konsorcia a jako takoví nemohou z projektu obdržet žádnou finanční podporu.

Co byste ještě měli vědět

Projekty budování kapacit se obvykle zaměřují na tři hlavní činnosti:

 • vypracování studijních programů a osnov
 • modernizace správy a řízení vysokoškolských institucí
 • posílení vazeb mezi vysokoškolským vzděláváním a širším ekonomickým a sociálním prostředím

Projekty obvykle trvají 2 až 3 roky a grant se pohybuje mezi 500 000 a 1 milionem eur. Lze jej použít na pokrytí nákladů na zaměstnance, cestovní a pobytové náklady a na náklady na zařízení a subdodavatelské činnosti.

Vysokoškolské instituce z programových zemí musí být držiteli platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Projekty zaměřené na regiony 1, 2 nebo 3 také mohou zahrnovat prvek specifické mobility studentů nebo zaměstnanců pro účely studia, odborné přípravy nebo výuky v zahraničí. Nicméně ne všechny projekty obdrží na tento prvek mobility finanční prostředky, a proto by tento prvek neměl bránit celkovému dosažení cílů projektu.

Jak podat žádost?

Žádosti se podávají online v rámci výzev k předkládání návrhů, které každoročně zveřejňuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o příležitostech týkajících se budování kapacit je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, obraťte se na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Pokud jste ze země v regionu 1, 2, 3, 4 nebo 7 – nebo pokud máte zájem o spolupráci s institucemi z jedné z těchto zemí – zkuste kontaktovat také národní kancelář Erasmus+ v konkrétní partnerské zemi.

Pokud jste z jedné z programových zemí, můžete také využít kontaktní bod pro mezinárodní spolupráci, který je zřízen ve vaší národní agentuře.