Изграждане на капацитет (висше образование)

How to Apply

Кандидатурите се подават онлайн в отговор на една от ежегодните покани за представяне на предложения, публикувани от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Каква е целта?

Проектите за изграждане на капацитет в областта на висшето образование са транснационални проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства, предимно между висши училища в страни по програма „Еразъм+“ и допустими страни партньори.

Чрез тези проекти допустимите страни партньори се подпомагат с цел:

 • модернизиране и повишаване на достъпа до висше образование и развиване на международното му измерение
 • справяне с предизвикателствата, пред които са изправени техните висши училища и системи за висше образование
 • засилване на сътрудничеството с ЕС
 • доброволно хармонизиране с развитието на ЕС във висшето образование и
 • насърчаване на междуличностните контакти, междукултурната информираност и взаимното разбиране.

Това се извършва в контекста на два важни политически документа, а политиката се определя с четири допълнителни инструмента за финансиране.

Какви са възможностите?

„Еразъм+“ дава възможност на организации от допустими страни партньори, предимно висши училища (ВУЗ), да насърчават сътрудничеството чрез действия, с които се:

 • подобряват качеството на висшето образование и съответствието между него и нуждите на пазара на труда,
 • подобрява равнището на уменията във висшите училища чрез нови образователни програми,
 • засилва капацитетът за управление и иновации, както и за развитие на международното измерение,
 • изгражда капацитетът на националните органи за модернизиране на техните собствени системи за висше образование и
 • стимулират регионалната интеграция и сътрудничеството между различни региони по света.

Проектите за изграждане на капацитет обикновено са съсредоточени върху една от три основни дейности:

 • разработване на учебни програми
 • модернизиране на управлението на висшите училища и системите за висше образование
 • укрепване на отношенията между висшето образование и по-широката икономическа и социална среда.

Организациите могат да избират между два вида проекти:

 1. Съвместни проекти, които имат за цел подпомагане на организации от страни партньори (напр. чрез разработване на учебни програми, модернизация на управлението и др.) и
 2. Структурни проекти, които имат за цел укрепване на системите за висше образование и насърчаване на реформите на национално и/или регионално равнище.

Как функционира?

Организациите, които планират да кандидатстват, трябва да го направят като част от консорциум. При проекти, насочени към една страна партньор, консорциумът по принцип трябва да включва три страни по програмата, както и:

 • поне едно висше училище от всяка участваща страна по програмата
 • поне три висши училища от страната партньор
 • поне толкова висши училища в страните партньори, колкото в страните по програмата.

При проекти, насочени към повече от една страна партньор, трябва да участват поне две допустими страни партньори и поне три страни по програмата. По принцип всеки консорциум включва:

 • поне едно висше училище от всяка участваща страна по програмата
 • поне две висши училища от всяка участваща страна партньор
 • поне толкова висши училища в страните партньори, колкото в страните по програмата.

Допустимите страни партньори се намират в региони 1-4 и 6-11. При проекти със страни от регион 8 (Латинска Америка) трябва да участват поне две страни партньори от региона, а при проекти с Руската федерация (регион 4) трябва да участва поне една друга страна партньор от различен регион. Във всички структурни проекти трябва също да участва министерството на образованието в страната партньор.

Всеки консорциум се ръководи от кандидатстваща организация, която внася предложението от името на партньорите и отговаря за цялостното изпълнение на проекта. Кандидатстващата организация трябва да бъде:

 • висше учебно заведение (за предпочитане от страна партньор),
 • сдружение или организация на висши учебни заведения и
 • в случай на структурни проекти — правно призната национална или международна ректорска, преподавателска или студентска организация.

Организации от Либия, Сирия и Руската федерация не могат да бъдат кандидатстващи организации.

Партньорите по проекта могат да бъдат висши училища или публични или частни организации, работещи на пазара на труда или в областта на образованието, обучението и младежта. Тези организации могат да участват като:

 • Пълноправни партньори, които участват активно в проекта под ръководството на кандидатстващата организация, и
 • Асоциирани партньори, които допринасят за определени задачи или дейности.

Асоциираните партньори не се смятат за част от консорциума и не могат да се ползват с финансова подкрепа по линия на проекта.

Какво друго трябва да знаете?

Проектите за изграждане на капацитет обикновено са съсредоточени върху три основни дейности:

 • разработване на учебни програми
 • модернизиране на управлението на висшите училища и системите за висше образование
 • укрепване на отношенията между висшето образование и по-широката икономическа и социална среда.

Проектите обикновено са с продължителност от 2 или 3 години, а размерът на безвъзмездните средства е между 500 000 и 1 милион евро. Средствата могат да се използват за покриване на разходи за персонал, пътуване, пребиваване, оборудване и дейности на подизпълнители.

Висшите училища от страните по програмата трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“.

Проектите, насочени към региони 1, 2 и 3, могат да включват и специално направление за мобилност за студенти и персонал, желаещи да учат, да се обучават или да преподават в чужбина. Не всички проекти обаче получават финансиране за направлението за мобилност и следователно това направление не следва да пречи на постигането на общите цели на проекта.

Как се кандидатства?

Кандидатурите се подават онлайн в отговор на една от ежегодните покани за представяне на предложения, публикувани от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Научете повече

Ръководството за програма „Еразъм+“ е основният източник на информация за възможностите за изграждане на капацитет, а повече информация за процедурата за кандидатстване ще намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

За допълнителна информация свържете се с Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура.

Ако вашата страна е в регион 1, 2, 3, 4 или 7 или ако се интересувате от сътрудничество с институции от една от тези страни, можете да се свържете с националното бюро на „Еразъм+“ в съответната страна партньор.

Ако сте от страна по програмата, можете също да се свържете със звеното за международни контакти по „Еразъм+“ във вашата национална агенция.