Neprofitne evropske športne prireditve

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Namen

Namen neprofitnih evropskih športnih prireditev je povečati udeležbo v športu, telesni dejavnosti in prostovoljstvu.

Dogodki so namenjeni tudi ozaveščanju o vlogi športa pri spodbujanju socialne vključenosti, enakih možnosti in zdravja.

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča organizacijam, da izvajajo dejavnosti, ki:

Posamezne dejavnosti zajemajo:

  • pripravo prireditev
  • organizacijo izobraževalnih dejavnosti pred prireditvijo
  • organizacijo prireditev
  • organizacijo spremljevalnih dejavnosti športne prireditve (denimo konferenca ali seminar)
  • izvajanje dejavnosti po dogodku, denimo ocenjevanje in priprava nadaljnjih načrtov
  • komunikacijske dejavnosti, povezane s temo prireditve

Delovanje

Prijavo mora vložiti organizacija iz države programa Erasmus+. Sodelujejo lahko naslednje organizacije:

  • javni organi, pristojni za področje športa na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni
  • športne organizacije na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni
  • koordinator nacionalnega dogodka, organiziranega v okviru evropske športne prireditve

Dogodke, povezane z evropskim tednom športa, je treba bodisi organizirati hkrati v najmanj treh državah programa Erasmus+ bodisi morajo biti organizirani v eni državi z udeleženci iz najmanj treh različnih držav programa.

Dogodke, ki niso povezani z evropskim tednom športa, je treba bodisi organizirati v eni državi z udeleženci iz 10 različnih držav programa Erasmus+ bodisi hkrati v različnih državah z udeleženci iz najmanj 10 različnih držav programa.

Dodatne informacije

Projekti morajo trajati do enega leta, in sicer od priprave do izvajanja dejavnosti po dogodku.

Športna tekmovanja, ki jih redno organizirajo mednarodne, evropske in nacionalne športne zveze/lige in profesionalna športna tekmovanja niso upravičena do dotacije.

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Natančnejše informacije o neprofitnih evropskih športnih prireditvah vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+, postopek prijave vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Za več informacij se obrnite na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ali na Evropsko komisijo.

Dajte v skupno rabo to stran