Neziskové európske športové podujatia

Ako sa prihlásiť

Organizácie, ktoré majú záujem podať žiadosť, by tak mali urobiť prostredníctvom Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Čo je cieľom?

Cieľom neziskových európskych športových podujatí je zvýšiť účasť na športe, telesnej aktivite a dobrovoľníckych činnostiach.

Podujatia sa okrem toho zameriavajú aj na zvýšenie informovanosti o úlohe športu pri podpore sociálneho začlenenia, rovnakých príležitostí a zdravia.

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ poskytuje organizáciám príležitosti uskutočňovať činnosti, ktoré podporujú:

Medzi konkrétne činnosti patria:

  • príprava podujatí,
  • organizovanie vzdelávacích činností v rámci príprav na podujatie,
  • organizovanie podujatí,
  • organizovanie doplnkových činností k športovým podujatiam (konferencií, seminárov),
  • vykonávanie dlhodobých činností, ako sú hodnotenia alebo vypracovanie plánov udržateľnosti,
  • komunikačné činnosti spojené s témou podujatia.

Ako to funguje?

Žiadosť musí predložiť organizácia z krajiny účastniacej sa programu. Medzi organizácie oprávnené zúčastniť sa patria:

  • verejné orgány zodpovedné za oblasť športu na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
  • športové organizácie na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni,
  • koordinátor vnútroštátnych podujatí organizovaných v rámci európskeho podujatia v oblasti športu.

Podujatia súvisiace s ETŠ musia byť organizované súčasne prinajmenšom v troch krajinách účastniacich sa programu alebo organizované v jednej krajine s účastníkmi prinajmenšom z troch rôznych krajín účastniacich sa programu.

Podujatia nesúvisiace s ETŠ musia byť organizované buď v jednej krajine s účastníkmi z 10 rôznych krajín účastniacich sa programu, alebo organizované súčasne v niekoľkých krajinách s účastníkmi prinajmenšom z 10 rôznych krajín účastniacich sa programu.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Projekty by od prípravy po uskutočnenie podujatia mali trvať najviac jeden rok.

Športové súťaže pravidelne organizované medzinárodnými, európskymi alebo národnými športovými federáciami, resp. ligami, a profesionálne športové súťaže nie sú oprávnené na podporu.

Kde podať žiadosť?

Organizácie, ktoré majú záujem podať žiadosť, by tak mali urobiť prostredníctvom Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Kde sa môžem dozvedieť viac?

Hlavným zdrojom informácií o príležitostiach v oblasti neziskových európskych športových podujatí je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Podrobnejšie informácie vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru alebo Európska komisia.

Zdieľajte túto stránku