Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ποιος είναι ο στόχος

Στόχος των ευρωπαϊκών αθλητικών διοργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στον αθλητισμό, στις δραστηριότητες σωματικής άσκησης και στον εθελοντισμό.

Οι εκδηλώσεις σκοπό έχουν, μεταξύ άλλων, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγείας.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Το Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να υλοποιούν δραστηριότητες οι οποίες:

Στις συγκεκριμένες δραστηριότητες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • η προετοιμασία της εκδήλωσης
  • η διοργάνωση, ενόψει της εκδήλωσης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
  • η διοργάνωση της εκδήλωσης
  • η διοργάνωση παράλληλων δραστηριοτήτων (π.χ. συνέδριο, σεμινάριο)
  • η υλοποίηση δραστηριοτήτων «κληρονομιάς» (αξιολογήσεις ή κατάρτιση σχεδίων βιωσιμότητας)
  • οι δραστηριότητες ενημέρωσης που συνδέονται με το θέμα της εκδήλωσης.

Πώς λειτουργεί

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από οργανισμό χώρας του προγράμματος. Στους επιλέξιμους οργανισμούς συγκαταλέγονται:

  • δημόσιοι φορείς αρμόδιοι για θέματα αθλητισμού σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
  • αθλητικές οργανώσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο
  • συντονιστές εθνικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων

Οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με την ΕΕΑ πρέπει είτε να διοργανώνονται ταυτόχρονα σε τρεις τουλάχιστον χώρες του προγράμματος είτε να διοργανώνονται σε μία χώρα με τη συμμετοχή ατόμων από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Οι εκδηλώσεις που δεν σχετίζονται με την ΕΕΑ πρέπει είτε να διοργανώνονται σε μία χώρα και να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από 10 διαφορετικές χώρες του προγράμματος είτε να διοργανώνονται ταυτόχρονα σε διάφορες χώρες και να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Τα σχέδια πρέπει να διαρκούν ένα έτος το πολύ, από την προετοιμασία της εκδήλωσης έως την παρακολούθησή της.

Αθλητικοί αγώνες που διοργανώνονται τακτικά από διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες ή συνδέσμους, καθώς και επαγγελματικοί αθλητικοί αγώνες, δεν είναι επιλέξιμοι.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τις ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων παρέχονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα