Европейски спортни събития с нестопанска цел

Как да кандидатствам

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да го направят чрез Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Каква е целта?

Целта на европейските спортни събития с нестопанска цел е да се повиши участието в спортни дейности, физическа активност и доброволни дейности.

Проявите са предназначени също за повишаване на осведомеността за ролята на спорта при насърчаването на социалното приобщаване, равните възможности и здравето.

Какви са възможностите?

„Еразъм+“ дава възможност на организациите да провеждат дейности за:

Конкретните дейности могат да включват:

  • подготовка на проявата
  • организация на образователни дейности преди проявата
  • организиране на проявата
  • организация на дейности, съпътстващи спортната проява (като конференции и семинари)
  • изпълнение на последващи дейности, като оценки или изготвяне на планове за устойчиво развитие
  • комуникационни дейности, свързани с темата на събитието.

Как функционира?

Кандидатурата трябва да се подаде от организация от страна по програмата. Сред организациите, които могат да участват, са:

  • публични органи на местно, регионално или национално равнище с компетентности в областта на спорта;
  • местни, регионални, национални, европейски или международни спортни организации;
  • организации, координиращи национални събития, организирани в рамките на европейски събития в областта на спорта.

Проявите, свързани с ЕСС, трябва да бъдат организирани едновременно в поне три страни по програмата или в една страна с участници от три различни страни по програмата.

Проявите, които не са свързани с ЕСС, трябва да бъдат организирани в една държава с участници от 10 различни страни по програмата или едновременно в няколко страни с участници от най-малко 10 различни страни по програмата.

Какво друго трябва да знаете?

Проектите трябва да имат продължителност до една година от подготовката до последващите действия по проявата.

Спортните състезания, организирани редовно от международни, европейски или национални спортни федерации или лиги, и професионалните спортни състезания не са допустими.

Как да кандидатствате?

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да го направят чрез Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Къде можете да намерите повече информация?

Ръководството за програмата „Еразъм+“ е основният източник на информация за европейските спортни събития с нестопанска цел, а повече информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

За допълнителна информация можете да се свържете с Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура или с Европейската комисия.

Споделете тази страница