Idirphlé struchtúraithe

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá cuntas EU Login agat, cliceáil ar an gcnaipe ‘eForms’ chun teacht ar fhoirmeacha iarratais Erasmus+.

Mura bhfuil cuntas EU Login agat, cliceáil ar an gcnaipe ‘Cruthaigh cuntas EU Login’ anseo thíos.

Tabhair do d’aire gur cheart iarratais, agus iad líonta isteach go hiomlán, a chur chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta sa Tír Chláir ina bhfuil an eagraíocht is iarratasóir lonnaithe.

Cad is aidhm dóibh?

Tá an tIdirphlé Struchtúraithe ceaptha rannpháirtíocht ghníomhach daoine óga sa saol daonlathach a chur chun cinn agus plé a chothú maidir leis na saincheisteanna.

Is é is aidhm dóibh seo go sonrach daoine óga agus lucht déanta cinntí a thabhairt le chéile chun cuidiú le beartais san earnáil a phlé agus a fhorbairt, Straitéis an Aontais Eorpaigh i leith Daoine Óga go háirithe.

Cén deis atá ann?

Le Erasmus + tugtar an deis d'eagraíochtaí cruinnithe nó seimineáir náisiúnta, trasnáisiúnta nó idirnáisiúnta a eagrú:

  • le gur féidir le daoine óga agus lucht déanta cinntí faisnéis a roinnt agus a phlé agus idirphlé a dhéanamh
  • lena ndéantar réamhullmhúchán do na Comhdhálacha Óige oifigiúla
  • imeachtaí a eagrú lena spreagtar plé agus lena gcuirtear faisnéis ar fáil faoi théamaí i ndáil le beartas óige atá nasctha le Seachtain na hÓige
  • comhairliúcháin a eagrú do dhaoine óga
  • cruinnithe, seimineáir, imeachtaí nó díospóireachtaí idir daoine óga a agus lucht déanta cinntí a eagrú i ndáil le rannpháirtíocht sa saol daonlathach
  • imeachtaí a eagrú ina ndéantar ionsamhlú ar institiúidí daonlathach agus ar na róil a bhíonn ag daoine iontu.

Ba cheart daoine óga ceannasaíocht a léiriú agus páirt ghníomhach a ghlacadh ag gach céim de thionscadal.

Conas a oibríonn sé?

Ní mór don eagraíocht ar mian léi iarratas isteach ar chruinnithe náisiúnta nó trasnáisiúnta a chur isteach é sin a dhéanamh i gcuibhreannas le heagraíochtaí as dhá thír éagsúla, agus ar Tír Cláir ceann de na tíortha sin.

Ní mór don eagraíocht ar mian léi iarratas a chur isteach ar chruinnithe náisiúnta oibriú i gcomhar le heagraíocht amháin as Tír Cláir.

 

Is é an t-iarratasóir atá freagrach as an iarratas a chur isteach thar ceann an chuibhreannais, agus as an tionscadal a bhainistiú. Ní mór d'eagraíochtaí atá beartaithe bheith rannpháirteach i dtionscadal bheith bunaithe i dTír Cláir nó i dTír Comhpháirtíochta.

Cén t-eolas eile atá de dhíth ort?

Ní mór cruinnithe náisiúnta a reáchtáil sa tír ina bhfuil an eagraíocht is iarrthóir.

Is féidir cruinnithe trasnáisiúnta a reáchtáil i dTír Cláir ar bith atá páirteach sa tionscadal.

Is féidir gníomhaíochtaí a dhéanamh ag ceanncheathrú cheann d'institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Ní mór do na daoine óga a ghlacfaidh páirt i dtionscadal a bheith idir trí bliana déag agus tríocha bliain d'aois agus ina gcónaí i gceann de na tíortha rannpháirteacha.

Is féidir le duine ar bith den lucht déanta cinntí bheith rannpháirteach gan beann ar a aois ná tír a chónaithe.

Maireann na tionscadail idir trí mhí agus ceithre mhí is fiche.

Ní mór tríocha duine óg ar a laghad a bheith páirteach i dtionscadal.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór iarratas a chur chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta sa Tír Cláir ina bhfuil an eagraíocht is iarratasóir lonnaithe, nó iarratas a dhéanamh tríd an suíomh gréasáin Erasmus+ Forms.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar don Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais i leith na ndeiseanna seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil is féidir teagmháil a dhéanamh leis na Gníomhaireachtaí Náisiúnta nó leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Comhroinn an leathanach seo