Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Cieľom príležitostí v oblasti vzdelávacej mobility je podporiť mobilitu študentov, zamestnancov, stážistov, učňov, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Úloha organizácií v tomto procese je organizovať tieto príležitosti pre jednotlivcov. Medzi prínosy pre zúčastnené organizácie patria lepšia schopnosť pôsobiť na medzinárodnej úrovni, kvalitnejšie riadiace schopnosti, prístup k väčšiemu počtu možností financovania a projektov, lepšia schopnosť pripraviť, riadiť a monitorovať projekty, atraktívnejšie portfólio príležitostí pre študentov a zamestnancov zo strany zúčastnených organizácií a možnosť rozvíjať inovačné projekty s partnermi z celého sveta.

Príležitosti v rámci KA1

Vysokoškolskí študenti a zamestnanci

Organizácie môžu vysielať študentov a zamestnancov do zúčastnených krajín alebo ich z týchto krajín prijímať. Zamestnanci môžu vyučovať alebo poskytovať odbornú prípravu v zahraničí a študenti a doktorandi môžu v zahraničí absolvovať odbornú stáž alebo časť svojho štúdia.

Ďalšie informácie

Odborné vzdelávanie a príprava študentov a zamestnancov

Organizácie môžu vysielať učňov a študentov na odborné stáže v zahraničí alebo ich zo zahraničia prijímať, ako aj vysielať zamestnancov na účely výučby alebo odbornej prípravy.

Ďalšie informácie

Pedagogickí pracovníci škôl

Tieto príležitosti umožňujú organizáciám vysielať a prijímať pracovníkov na účely výučby a profesionálneho rozvoja.

Ďalšie informácie

Pracovníci v oblasti vzdelávania dospelých

Príležitosti sú k dispozícii pre organizácie vzdelávania dospelých, ktoré môžu vysielať alebo prijímať zamestnancov na účely výučby a odbornej prípravy, ako aj poskytovať kurzy.

Ďalšie informácie

Mladí ľudia a pracovníci s mládežou

Organizácie môžu podať žiadosť, ak chcú realizovať projekty. Pre mladých ľudí ide o mládežnícke výmeny, ktoré umožňujú skupinám mladých ľudí spoločne žiť a pracovať počas najviac troch týždňov, a projekty Európskej dobrovoľníckej služby na obdobie najviac 12 mesiacov. Pre pracovníkov s mládežou sa projekty zameriavajú na odbornú prípravu a vytváranie sietí.

Ďalšie informácie

Veľké podujatia Európskej dobrovoľníckej služby

V rámci týchto príležitostí sa podporujú dobrovoľnícke projekty zahrňujúce aspoň 30 dobrovoľníkov EDS, ktorí vykonávajú neplatenú prácu na plný úväzok v zahraničí v trvaní najviac dvoch mesiacov. Organizácie sú zodpovedné za plánovanie a riadenie činností, ubytovanie, stravu a dopravu účastníkov, ako aj podporu počas činnosti.

Ďalšie informácie

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

Príležitosti pre organizácie v oblasti organizovania programov magisterského štúdia. EÚ poskytuje financovanie týchto programov v súvislosti so štyrmi ročnými výbermi študentov.

Ďalšie informácie

Pôžičky na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+

Príležitosti pre oprávnených finančných sprostredkovateľov v súvislosti s poskytovaním pôžičiek za osobitných podmienok študentom magisterského štúdia, ktorí študujú v zahraničí.

Ďalšie informácie

Zdieľajte túto stránku