Алианси на познанията

Как да кандидатствам

Кандидатурите се подават в отговор на ежегодните покани за представяне на предложения, публикувани от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Каква е целта?

Алиансите на познанията са транснационални проекти, които помагат на висши училища и предприятия да си сътрудничат по въпроси от общ интерес.

Целта е да се подобри капацитетът на Европа за иновации и да се подпомогне модернизацията на системите за висше образование в Европа.

Алиансите на познанията се съсредоточават върху една или повече от следните дейности:

 • разработване на нови, иновативни и мултидисциплинарни подходи към преподаването и ученето;
 • стимулиране на предприемачеството и предприемаческите умения на персонала на предприятията и висшите училища;
 • обмен на знания и сътрудничество по нови решения.

Каква е възможността?

Алиансите на познанията дават възможност на организациите да разработят проект в една от горните целеви области. В алиансите могат да участват всички дисциплини и сектори. Възможно е и междусекторно сътрудничество.

Партньорите от даден алианс на познания имат общи цели и си сътрудничат за постигане на взаимно изгодни резултати.

Ето някои примери за области, които могат да бъдат подпомагани:

 • Засилване на иновациите във висшето образование и бизнеса;
 • Развитие на предприемачеството и уменията;
 • Стимулиране на движението и обмена на знания между областите на висшето образование и бизнеса.

Как функционира?

Организациите, които желаят да участват в алианс на познания, трябва да го направят като част от консорциум, включващ:

 • минимум шест независими организации от поне три държави по програма „Еразъм+“,
 • поне две от които трябва да са висши училища (ВУЗ) и
 • поне две от които трябва да са предприятия (консултантски фирми и посредници могат да участват, ако са в състояние да демонстрират достатъчен опит и ангажираност в съответната област).

Могат да участват и организации от държави партньори, но те трябва да докажат своята добавена стойност за консорциума.

Всеки консорциум се ръководи от кандидатстваща организация, която внася предложението от името на партньорите и отговаря за цялостното изпълнение на проекта. Партньорите по проекта могат да бъдат:

 • Пълноправни партньори, които участват активно в проекта под ръководството на кандидатстващата организация, и
 • Асоциирани партньори, които допринасят за определени задачи или дейности.

Ролята на асоциираните партньори трябва да бъде ясно определена на етапа на кандидатстване и те не могат да получават средства. Всеки партньор може да е от държава по програмата или от държава партньор.

Какво друго трябва да знаете?

Проектите са с продължителност от две до три години, а в изключителни случаи могат да бъдат удължени с максимум шест месеца при поискване.

Максималното финансиране за двугодишен проект е 700 000 евро, а за тригодишен — 1 000 000 евро.

Висшите училища от страните по програмата, участващи в дадена кандидатура, трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“. Хартата за висше образование „Еразъм“ не се изисква за висши училища от държави партньори.

Осигуряването на качеството трябва да е част от проекта, за да се гарантира постигане на очакваните резултати и въздействие, което се простира отвъд организациите партньори.

Алиансите на познанията трябва да изготвят публикации, като например доклади, насоки и ръководства и когато това е възможно да предоставят достъп до тях като отворени образователни ресурси. Алиансите трябва да се възползват от съществуващи инициативи, като например Open Education Europa (образование със свободен достъп), и да използват цифрови инструменти като част от своите методи на работа.

Алиансите на познанията трябва също да предвиждат участие в тематични клъстери и други инициативи за обмен на добри практики. Освен това трябва да се предвиди бюджет за представяне на проекта и резултатите от него на Форума на ЕС за диалог между университетите и бизнеса.

Как се кандидатства?

Кандидатурите се подават в отговор на ежегодните покани за представяне на предложения, публикувани от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Научете повече

Ръководството за програма „Еразъм+“ е основният източник на информация за алиансите на познанията, а Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура предоставя повече информация за процеса на кандидатстване.

За допълнителна информация се свържете с Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура.

Споделете тази страница