Δράσεις Jean Monnet: τόνωση της διδασκαλίας και της έρευνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι δράσεις Jean Monnet υλοποιούνται στο πλαίσιο του Erasmus+ για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της μάθησης, της έρευνας και των συζητήσεων σχετικά με διάφορες πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τον Μάρτιο του 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2021-2027, οι δράσεις Jean Monnet προσφέρουν νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για

 • σχολεία
 • ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)
 • οργανισμοί κατάρτισης εκπαιδευτικών
 • προώθηση συζητήσεων και ανταλλαγών απόψεων σχετικά με θέματα της ΕΕ σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η διευρυμένη αυτή προσφορά βασίζεται στην επιτυχία των δράσεων οι οποίες, από το 1989, επικεντρώνονται στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δράσεις Jean Monnet εξακολουθούν να εργάζονται για την επίτευξη θετικών και μακροχρόνιων αποτελεσμάτων για τους μαθητές και τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και τους καθηγητές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους οργανισμούς υλοποίησης, καθώς και για τα συστήματα πολιτικής στα οποία εντάσσονται. 

Κυριότερες δράσεις Jean Monnet από το 1989

Από τη δημιουργία τους το 1989, οι δράσεις αυτές επικεντρώνονται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περίπου 9 000 καθηγητές πανεπιστημίου και περισσότερα από 1 000 πανεπιστήμια σε περίπου 100 χώρες έχουν λάβει οικονομική στήριξη, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουν νέο περιεχόμενο σχετικά με τις ευρωπαϊκές σπουδές στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών τους. Μέσω της σύνδεσης πανεπιστημιακών, ερευνητών και φορέων χάραξης πολιτικής, οι δράσεις Jean Monnet έχουν τονώσει τον διεθνή διάλογο και έχουν στηρίξει τους φορείς χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Δείτε προηγούμενα έργα που έλαβαν υποστήριξη από τις δράσεις Jean Monnet

Ποιες δράσεις υποστηρίζονται;

Δράσεις Jean Monnet για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

(Βλ. επίσης: διαθέσιμες ευκαιρίες για άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης)

Δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

Ενότητες

Οι ενότητες Jean Monnet είναι προγράμματα διδασκαλίας ή μαθήματα σύντομης διάρκειας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διοργανώνονται από έναν ερευνητή/καθηγητή και μπορούν επίσης να ζητούν τη συμμετοχή συναδέλφων και εμπειρογνωμόνων, μπορεί να είναι εισαγωγικές ενότητες για την ΕΕ, μαθήματα που εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη πτυχή ή γνωστικό αντικείμενο των ευρωπαϊκών σπουδών ή να έχουν περισσότερο διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Διάρκεια χρηματοδότησης: 3 έτη

Περισσότερα για τις ενότητες Jean Monnet

Αποτελέσματα έργων του Erasmus+ – Jean Monnet

Έδρες

Οι έδρες Jean Monnet είναι θέσεις διδασκαλίας στην ΕΕ για καθηγητές πανεπιστημίου.

Διάρκεια χρηματοδότησης: 3 έτη

Περισσότερα για τις έδρες Jean Monnet

Κέντρα αριστείας

Τα κέντρα αριστείας αποτελούν εστίες ικανοτήτων και γνώσεων σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, τα κέντρα διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση φοιτητών από σχολές των οποίων το αντικείμενο δεν σχετίζεται με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και φορέων χάραξης πολιτικής, δημόσιων υπαλλήλων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ευρύτερου κοινού.

Διάρκεια χρηματοδότησης: 3 έτη

Περισσότερα για τα κέντρα αριστείας Jean Monnet

Δράσεις Jean Monnet για άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης

Δραστηριότητες κατάρτισης εκπαιδευτικών

Η δράση αυτή προωθεί τις γνώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχολεία και ιδρύματα ΕΕΚ στις χώρες του προγράμματος. Στόχος της είναι να προσφέρει ευκαιρίες σε:

 • εκπαιδευτικούς φορείς για την ανάπτυξη και την παροχή περιεχομένου σε εκπαιδευόμενους
 • παρόχους κατάρτισης εκπαιδευτικών για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών με μεθοδολογίες και επικαιροποιημένες γνώσεις σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • προώθηση του διαλόγου και των ανταλλαγών απόψεων μεταξύ εκπροσώπων σχολείων και ιδρυμάτων ΕΕΚ και ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά την εκμάθηση για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερα για τις δράσεις Jean Monnet σχετικά με την κατάρτιση εκπαιδευτικών

Δίκτυα

Τα δίκτυα προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη κοινοπραξιών φορέων (σχολεία, ινστιτούτα ΕΕΚ, ενδιαφερόμενα μέρη κ.λπ.) στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών. Τα δίκτυα συλλέγουν πληροφορίες, ανταλλάσσουν πρακτικές και αναπτύσσουν γνώσεις.

Διάρκεια χρηματοδότησης: 3 έτη

Περισσότερα για τα δίκτυα Jean Monnet για άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άλλες μελλοντικές ευκαιρίες

Δράσεις Jean Monnet για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

(Βλ. επίσης: μελλοντικές ευκαιρίες για άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης)

Σχέδια

Τα σχέδια Jean Monnet έχουν ως στόχο τη στήριξη της καινοτομίας (π.χ. διερεύνηση νέων μεθοδολογιών για τη διδασκαλία ευρωπαϊκών θεμάτων), τη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών (προώθηση της συζήτησης και του προβληματισμού για ζητήματα της ΕΕ) και τη διάδοση του περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης και διάδοσης.

Διάρκεια χρηματοδότησης: 1 ή 2 έτη

Μάθετε περισσότερα για τη στήριξη σχεδίων

Δίκτυα

Στόχος των δικτύων είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη κοινοπραξιών διεθνών φορέων (ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υφιστάμενα κέντρα αριστείας, σχολές και τμήματα, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.) στο πλαίσιο συγκεκριμένης προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στην ετήσια πρόσκληση. Τα δίκτυα συγκεντρώνουν πληροφορίες, ανταλλάσσουν πρακτικές, αναπτύσσουν γνώσεις και παρέχουν στοιχεία όσον αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα, τροφοδοτώντας τη συζήτηση προσανατολισμού και υποβάλλοντας εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Διάρκεια χρηματοδότησης: 3 έτη

Μάθετε περισσότερα για τη στήριξη δικτύων

Δράσεις Jean Monnet για άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης

Δίκτυα

Οι πρωτοβουλίες «Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση» δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την ΕΕ σε ένα ίδρυμα γενικής εκπαίδευσης ή EEK. Μια πρωτοβουλία πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 40 διδακτικών ωρών ανά έτος και μπορεί να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών (σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή να έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα) ή να αποτελεί εξωσχολική δραστηριότητα. Οι πρωτοβουλίες βοηθούν τα ιδρύματα να σχεδιάσουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους σε θέματα που αφορούν την ΕΕ.

Διάρκεια χρηματοδότησης: 3 έτη

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τις δράσεις Jean Monnet το 1989 για την προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως. Οι δράσεις, που φέρουν το όνομα του Jean Monnet (1888-1979), πρώτου Προέδρου της Ανώτατης Αρχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, η οποία εξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν πλέον μέρος του προγράμματος Erasmus+. Οι δράσεις γιόρτασαν την 30ή επέτειό τους το 2019.

Εκτός από τις δράσεις Jean Monnet που περιγράφονται λεπτομερώς παραπάνω, έχουν επίσης χορηγηθεί επιδοτήσεις λειτουργίας σε επιλεγμένο αριθμό ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη για την επιδίωξη της αριστείας στις σπουδές και την έρευνα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση:

 • Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας
 • Κολέγιο της Ευρώπης στη Μπριζ
 • Κολέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν
 • Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου στην Τρίερ
 • Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Κατάρτισης στη Νίκαια
 • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στο Μάαστριχτ
 • Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση στο Όντενσε

Εκδόσεις

Αναζητήστε εκδόσεις για τις δράσεις Jean Monnet (Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ)

Μαθαίνοντας για την ΕΕ: ευρωπαϊκά θέματα και σχολικά προγράμματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (μελέτη)

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα