Ζαν Μονέ

Παρουσίαση

Οι δράσεις Jean Monnet είναι το τμήμα του Erasmus+ που στοχεύει στην προαγωγή της αριστείας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως.

Στόχος των δράσεων Jean Monnet είναι να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητών και των διαμορφωτών πολιτικής της ΕΕ.

Έμφαση δίνεται στη μελέτη και την έρευνα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την κατανόηση της θέσης της Ευρώπης σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Η οργάνωση των δράσεων Jean Monnet και η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε αυτές αποτελούν αρμοδιότητα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, αν εργάζεστε στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, πιθανόν να θέλετε να ενημερωθείτε για τις διάφορες δυνατότητες που έχετε.

Δυνατότητες για:

Ενότητες

Οι ενότητες Jean Monnet είναι προγράμματα διδασκαλίας ή μαθήματα σύντομης διάρκειας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών. Μπορεί να είναι εισαγωγικές ενότητες σχετικά με την ΕΕ, μαθήματα που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των ευρωπαϊκών σπουδών, ή να έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Περισσότερα για τις ενότητες Jean Monnet.

Έδρες

Οι έδρες Jean Monnet είναι θέσεις διδασκαλίας για καθηγητές πανεπιστημίου ή μόνιμα μέλη του διδακτικού προσωπικού με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές. Η θητεία σε αυτές τις θέσεις είναι τριετής.

Περισσότερα για τις έδρες Jean Monnet.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα