Akce programu Jean Monnet: podpora výuky a výzkumu na téma Evropské unie

Akce programu Jean Monnet probíhají v rámci programu Erasmus+. Podporují výuku, učení, výzkum a diskuse o různých aspektech Evropské unie.

Od března 2021 nabízejí akce Jean Monnet v rámci programu Erasmus+ na období 2021–2027 nové možnosti financování:

 • pro školy
 • pro instituce odborného vzdělávání a přípravy
 • pro organizace zajišťující vzdělávání učitelů
 • na podporu diskusí a výměn týkajících se témat EU ve středoškolských institucích

Tato rozšířená nabídka navazuje na úspěch akcí, které se od roku 1989 zaměřují na instituce vysokoškolského vzdělávání, a je důkazem toho, že akce programu Jean Monnet i nadále přinášejí pozitivní a dlouhodobé výsledky v případě žáků a studentů, učitelů a profesorů, vzdělávacích institucí a osvětových organizací, jakož i prospěch pro systémy politik, v jejichž rámci fungují. 

Nejdůležitější výsledky programu Jean Monnet od roku 1989

Od svého založení v roce 1989 se akce programu zaměřovaly na instituce vysokoškolského vzdělávání. Okolo 9 000 vysokoškolských učitelů a více než 1 000 univerzit v přibližně 100 zemích obdrželo finanční podporu, díky níž mohli v rámci svých učebních osnov nabízet nový obsah týkající se evropských studií. Akce programu Jean Monnet spojují akademickou obec, výzkumné pracovníky a tvůrce politik, čímž podněcují mezinárodní dialog a podporují tvorbu politik na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.

Procházet předchozí projekty podporované v programu Jean Monnet

Jaké akce jsou podporovány?

Program Jean Monnet pro instituce vysokoškolského vzdělávání

(viz také: dostupné příležitosti pro další úrovně vzdělávání a odborné přípravy)

Výukové a výzkumné činnosti ve vysokoškolských institucích: 

Moduly

Moduly Jean Monnet jsou krátké výukové programy nebo kurzy na téma studií o EU ve vysokoškolských institucích. Pořádá je jeden výzkumný pracovník / profesor a mohou rovněž počítat s účastí kolegů a odborníků. Může se jednat o úvodní moduly o EU, či kurzy, které se zaměřují na konkrétní aspekt nebo disciplínu v rámci studií o EU nebo uplatňovat multidisciplinární přístup.

Doba financování: 3 roky

Další informace o modulech Jean Monnet

Výsledky projektu Erasmus+ – Jean Monnet

Katedry programu Jean Monnet

Katedry Jean Monnet jsou učitelská místa pro vysokoškolské pedagogy v oboru studií o EU.

Doba financování: 3 roky

Další informace o katedrách Jean Monnet

Centra excelence

Centra excelence jsou střediska, která shromažďují kompetence a znalosti týkající se témat Evropské unie. Centra excelence Jean Monnet se věnují výzkumné činnosti, ale hrají také významnou úlohu při navazování kontaktů se studenty z fakult, které se obvykle záležitostmi Evropské unie nezabývají, s tvůrci politik, se zástupci státní správy, organizovanou občanskou společností a širokou veřejností.

Doba financování: 3 roky

Další informace o centrech excelence Jean Monnet

Program Jean Monnet pro ostatní úrovně vzdělávání a odborné přípravy

Vzdělávání učitelů

Tato akce podporuje znalosti o Evropské unii ve školách a institucích odborného vzdělávání a přípravy v programových zemích. Nabízí tyto příležitosti:

 • poskytovatelé vzdělávání mohou vyvíjet a dodávat obsah určený studentům
 • poskytovatelé odborné přípravy učitelů pomáhají učitelům s metodikou a aktualizací znalostí o otázkách Evropské unie
 • zástupci škol a odborného vzdělávání a přípravy a zúčastněné strany mohou realizovat diskuse a výměny na témata spojená s Evropskou unií

Další informace o odborné přípravě v rámci programu Jean Monnet

Sítě

Sítě podporují vytváření a rozvoj konsorcií subjektů (škol, institucí odborného vzdělávání a přípravy, zúčastněných stran atd.) v oblasti studií o Evropské unii. Sítě shromažďují informace, vyměňují si osvědčené postupy a šíří znalosti.

Doba financování: 3 roky

Další informace o sítích pro ostatní úrovně vzdělávání a odborné přípravy

Další nové příležitosti

Program Jean Monnet pro instituce vysokoškolského vzdělávání

(viz také: nové příležitosti pro další úrovně vzdělávání a odborné přípravy)

Projekty

Cílem projektů programu Jean Monnet je podporovat inovace (např. prozkoumat nové metodiky výuky o tématech spojených s EU), vzájemné obohacování (podporovat diskusi a úvahy o otázkách EU) a šíření obsahu týkajícího se Evropské unie prostřednictvím informačních a propagačních činností.

Doba financování: 1 rok nebo 2 roky

Podrobnější informace o podpoře projektů

Sítě

Cílem sítí je podpořit vytváření a rozvoj konsorcií mezinárodních subjektů (institucí vysokoškolského vzdělávání, stávajících středisek excelence, fakult a kateder, výzkumných středisek atd.) v rámci konkrétní priority Evropské unie, jak je definována v konkrétní roční výzvě. Sítě shromažďují informace, vyměňují si postupy, šíří znalosti a poskytují důkazy z této oblasti, které jsou podkladem pro politickou diskusi, a informují Evropskou komisi o nejlepších výsledcích.

Doba financování: 3 roky

Podrobnější informace o podpoře sítí

Program Jean Monnet pro ostatní úrovně vzdělávání a odborné přípravy

Sítě

Iniciativy spojené s výukou o tématech EU přibližují studentům otázky související s Evropskou unií v instituci poskytující všeobecné vzdělání nebo instituci odborného vzdělávání a přípravy. Iniciativa musí trvat nejméně 40 vyučovacích hodin ročně. Může jít o osnovy pro určitý obor nebo program multidisciplinárních nebo mimoškolních aktivit. Iniciativy přispívají k vytvoření institucionálního přístupu k výuce obsahu týkajícího se Evropské unie.

Doba financování: 3 roky

Jak podat žádost

Více informací o tom, jak podat žádost o finanční prostředky atd., podají:

Souvislosti

Evropská komise zahájila akce programu Jean Monnet v roce 1989 na podporu excelence ve výuce a výzkumu v oblasti studií o Evropské unii po celém světě. Akce Jean Monnet, pojmenované po Jeanu Monnetovi (1888–1979), prvním předsedovi Vysokého úřadu Evropského společenství uhlí a oceli, předchůdce Evropské unie, jsou nyní součástí programu Erasmus+, který v roce 2019 oslavil 30 let své existence.

Kromě výše uvedených akcí programu Jean Monnet byly rovněž poskytnuty granty na provozní náklady vybranému počtu vysokoškolských institucí v Evropě, které usilují o excelenci v oblasti studií a výzkumu EU:

 • Evropskému univerzitnímu institutu ve Florencii
 • College of Europe v Bruggách
 • College of Europe v Natolinu
 • Akademii evropského práva v Trevíru
 • Centre International de Formation Européenne v Nice
 • Evropskému institutu veřejné správy v Maastrichtu
 • Evropské agentuře pro speciální a inkluzivní vzdělávání

Publikace

Prohlížet publikace o akcích Jean Monnet (Úřad pro publikace EU)

Výuka o EU: Evropská témata a školní osnovy ve všech členských státech EU (studie)

Sdílej tuto stránku