Podpora Jean Monnet pre združenia

Ako sa prihlásiť

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Čo je cieľom?

Podpora Jean Monnet pre združenia má prispievať k zahrnutiu štúdií o európskej integrácii do pravidelných učebných plánov.

Cieľom podpory je zabezpečiť pokračovanie činností interdisciplinárnych združení, ktoré sa špecializujú na záležitosti EÚ.

V čom spočíva táto príležitosť?

V rámci programu Erasmus+ môžu združenia využiť možnosti na vykonávanie celej škály činností zameraných na sprístupňovanie informácií o EÚ širokej verejnosti.

Podpora môže smerovať aj na realizáciu štatutárnych činností združenia, napríklad:

  • uverejňovanie informačných bulletinov,
  • zriadenie vyhradeného webového sídla,
  • organizovanie výročných stretnutí predstavenstva,
  • organizovanie osobitných propagačných podujatí,
  • výskum o špecifických európskych otázkach s cieľom poskytovať poradenstvo európskym politickým aktérom a oboznamovať s výsledkami tohto výskumu príslušné inštitúcie a verejnosť.

Ako to funguje?

Organizácia, ktorá má záujem požiadať o grant, musí byť združením profesorov a výskumných pracovníkov špecializujúcich sa na oblasť štúdií o EÚ. Výslovným účelom združenia musí byť prispievanie k štúdiu európskej integrácie na vnútroštátnej alebo nadnárodnej úrovni.

Združenie musí byť úradne zaregistrované a mať nezávislé právne postavenie. Môže byť zriadené v ktorejkoľvek krajine sveta.

Takéto združenie by malo prispievať k rozširovaniu poznatkov, výmene informácií a komunikácii o vybranej oblasti a zároveň prispievať k zhromažďovaniu, analýze a šíreniu súvisiacich informácií.

Združenia by mali byť pripravené ponúkať otvorené vzdelávacie zdroje a zahrnúť otvorené vzdelávacie činnosti do svojich projektov s cieľom maximalizovať dosah svojej práce.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Každé združenie je zodpovedné za vypracovanie vlastného pracovného plánu. V prípade schválenia financovania sa očakáva, že počas trvania grantu bude realizovať činnosti v súlade s týmto plánom.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o združeniach programu Jean Monnet je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Takisto môžete kontaktovať Európsku komisiu.

Zdieľajte túto stránku