Στήριξη Jean Monnet σε ενώσεις

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενες ενώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ποιος είναι ο στόχος

Η «στήριξη Jean Monnet σε ενώσεις» στοχεύει στην προώθηση των σπουδών σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η παρεχόμενη στήριξη βοηθά τις διεπιστημονικές ενώσεις που ειδικεύονται σε ευρωπαϊκά θέματα να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Το Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα σε ενώσεις να υλοποιούν μια σειρά δραστηριοτήτων για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ΕΕ στο ευρύ κοινό.

Η εν λόγω στήριξη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο καταστατικό των ενώσεων, όπως:

  • δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου
  • δημιουργία ειδικού ιστότοπου
  • διοργάνωση της ετήσιας συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου
  • διοργάνωση συγκεκριμένων εκδηλώσεων προβολής
  • διεξαγωγή έρευνας σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά θέματα, με στόχο την παροχή συμβουλών στους υπευθύνους χάραξης ευρωπαϊκών πολιτικών και τη διάδοση των αποτελεσμάτων στα σχετικά ιδρύματα και στο ευρύ κοινό.

Πώς λειτουργεί

Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση πρέπει να είναι ενώσεις καθηγητών και ερευνητών που ειδικεύονται στις ευρωπαϊκές σπουδές και να έχουν ως ρητό στόχο τη συμβολή στη μελέτη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο.

Οι ενώσεις πρέπει να είναι επίσημα καταχωρισμένες και να έχουν ανεξάρτητο νομικό καθεστώς. Μπορεί να είναι εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Αναμένεται ότι οι ενώσεις αυτές θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη διάδοση των γνώσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την επικοινωνία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και στη συγκέντρωση, την ανάλυση και τη διάθεση πληροφοριών στον τομέα της ειδίκευσής τους.

Για να έχει το έργο τους όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα, οι ενώσεις πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένες να παρέχουν ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και να περιλαμβάνουν στο σχέδιό τους δραστηριότητες ανοικτής εκπαίδευσης.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Οι ενώσεις είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση του δικού τους προγράμματος εργασίας και, αν επιλεγούν για χρηματοδότηση, οφείλουν να υλοποιήσουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με την περιγραφή τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η επιχορήγηση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενες ενώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τις ενώσεις Jean Monnet. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα