Подкрепа „Жан Моне“ за сдружения

Как да кандидатствам

Организациите трябва да кандидатстват чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Каква е целта?

Подкрепата „Жан Моне“ за сдружения има за цел да допринесе за популяризирането на изучаването на европейската интеграция.

Подкрепата е предназначена за междудисциплинарни сдружения, които са се специализирали в изучаването на въпросите, свързани с ЕС, и желаят да задълбочат своята дейност.

Какви са възможностите?

„Еразъм+“ дава възможност на сдруженията да извършват редица дейности за разпространение на информация за ЕС сред широката общественост.

Подкрепата може да се използва и за изпълнение на предвидените в устава на сдружението действия, например:

  • публикуване на информационен бюлетин
  • създаване на специален уебсайт
  • организиране на годишното заседание на управителния съвет
  • организиране на специални прояви за популяризиране на дисциплините, свързани с ЕС
  • изследвания на конкретни европейски въпроси, които да послужат при изготвянето на европейските политики, и разпространение на резултатите сред съответните институции, както и сред обществеността.

Как функционира?

Могат да кандидатстват сдружения на преподаватели и изследователи, специализиращи в областта на европеистиката. Сдружението трябва да има ясно декларирана цел да допринася за изучаването на европейската интеграция на национално или международно равнище.

Сдружението трябва да е официално регистрирано и да е самостоятелно юридическо лице. То може да е установено навсякъде по света.

От сдруженията се очаква да увеличават знанията, като обменят информация и комуникират по избраната от тях тема, както и като събират, анализират и разпространяват информация по темата.

Сдруженията също така трябва да са готови да предложат отворени образователни ресурси и да включат отворени образователни дейности в своя проект, за да постигнат максимален ефект от работата си.

Какво друго трябва да знаете?

Сдруженията отговарят за изготвянето на своите работни планове и ако получат финансиране, трябва да изпълнят дейностите, както са описани, през периода, за които са отпуснати безвъзмездните средства.

Как да кандидатствате?

Организациите трябва да кандидатстват чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Допълнителна информация

Основният източник на информация за подкрепата „Жан Моне“ за сдружения е ръководството за програма „Еразъм+“, а повече информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

За допълнителна информация можете да се обърнете към Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура или да се свържете с Европейската комисия.

Споделете тази страница