Projekty Jean Monnet

Ako sa prihlásiť

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Čo je cieľom?

Prostredníctvom projektov Jean Monnet sa podporujú inovácie, výmena poznatkov a komunikácia o európskych záležitostiach.

V čom spočíva táto príležitosť?

V rámci programu Erasmus+ môžu organizácie uskutočňovať projekty v troch hlavných oblastiach:

  • Inovácie – projekty, ktorými sa preskúmajú nové uhly pohľadu a metodiky na podporu európskych záležitostí
  • Výmena skúseností – projekty, ktoré majú podporiť diskusiu, analýzu a zvýšiť informovanosť o európskych záležitostiach
  • Šírenie obsahu – projekty, ktoré sa primárne zameriavajú na výmenu informácií a komunikáciu

Existuje široká škála činností, ktoré sa môžu realizovať, od návrhov a vypracovania vzdelávacích materiálov a nástrojov po organizovanie podujatí. Viac príkladov nájdete v sprievodcovi programom Erasmus+.

Ako to funguje?

Do projektov sa môžu zapojiť inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ako aj iné organizácie pôsobiace v oblasti európskych záležitostí z celého sveta (okrem zariadení základného a stredoškolského vzdelávania, ktoré sa nemôžu zapojiť, môžu však prispieť k realizácii činností).

Granty nie sú k dispozícii určeným európskym inštitúciám (vymedzeným v nariadení, ktorým sa zriaďuje program Erasmus+), ktoré presadzujú cieľ európskeho záujmu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Organizácie musia podať žiadosť samostatne, projekty však môžu v neskoršej fáze zahrnúť ďalšie organizácie.

Projekty by mali trvať od 12 do 24 mesiacov.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Žiadateľ je zodpovedný za vypracovanie jasnej a udržateľnej stratégie, ktorá sa opiera o podrobný pracovný plán. V prípade schválenia žiadosti sa očakáva, že tieto činnosti bude realizovať v súlade s jeho plánom.

V žiadosti by sa mali uviesť úlohy všetkých zúčastnených organizácií, ako aj potreba plánovaných činností a priami a nepriami príjemcovia.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o projektoch Jean Monnet je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Takisto môžete kontaktovať Európsku komisiu.

Zdieľajte túto stránku