Projekty „Jean Monnet”

Jak się zgłosić?

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Jaki jest cel?

Projekty „Jean Monnet” wspierają innowacje, wymianę wiedzy i doświadczeń i upowszechnianie informacji o Unii Europejskiej.

Jakie są możliwości?

Erasmus+ oferuje organizacjom możliwość zarządzania projektami w trzech kluczowych dziedzinach:

  • innowacje – projekty, w ramach których badane są nowe perspektywy i metody w celu promowania kwestii związanych z Unią Europejską
  • wzajemne inspirowanie się – projekty które promują dyskusję i refleksję na tematy dotyczące Unii Europejskiej oraz mają na celu szerzenie wiedzy na ten temat
  • upowszechnianie treści – projekty, które koncentrują się przede wszystkim na komunikacji i wymianie informacji.

Możliwe jest realizowanie szeregu działań – od opracowywania materiałów i narzędzi dydaktycznych po organizowanie imprez. Więcej przykładów działań można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.

Jak to działa?

Wnioski mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego lub inne organizacje zajmujące się problematyką Unii Europejskiej ustanowione w dowolnym kraju na świecie (z wyjątkiem szkół podstawowych i średnich, które nie mogą składać wniosków, ale mogą uczestniczyć w realizowanych działaniach).

Wyznaczone instytucje europejskie (określone w rozporządzeniu ustanawiającym program Erasmus+) realizujące cel o znaczeniu ogólnoeuropejskim nie kwalifikują się do składania wniosków.

Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów uczestniczących w programie muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

Organizacje muszą składać wnioski indywidualnie, chociaż na późniejszym etapie w projekcie może uczestniczyć więcej organizacji.

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wnioskodawcy są odpowiedzialni za opracowanie jasnej i dobrze przemyślanej strategii oraz szczegółowego programu prac i, jeśli otrzymają dofinansowanie, są zobowiązani do realizacji opisanych działań.

We wniosku należy określić rolę, jaką będą odgrywały inne organizacje biorące udział w projekcie, a także podać bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji

Głównym źródłem informacji na temat projektów „Jean Monnet” jest Przewodnik po programie Erasmus+. Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków można uzyskać w Agencji Wykonawczej Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego..

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Agencją Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego lub z Komisją Europejską.

Podziel się tą stroną