„Jean Monnet“ projektai

Kaip pateikti paraišką

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Tikslas

„Jean Monnet“ projektais remiamos inovacijos, dalijimasis žiniomis ir informacijos Europos Sąjungos klausimais sklaida.

Kokių galimybių esama?

Pagal „Erasmus+“ organizacijoms suteikiama galimybė valdyti trijų pagrindinių sričių projektus:

  • inovacijos – vykdant projektus nagrinėjami nauji požiūriai ir metodai, kuriais didinamas su Europos Sąjunga susijusių dalykų patrauklumas;
  • sąveika – projektais skatinamos diskusijos, analizė ir didinamas informuotumas Europos Sąjungos klausimais;
  • turinio sklaida – projektai daugiausia susiję su dalijimusi informacija ir sklaidos veikla.

Gali būti vykdoma įvairi veikla – nuo mokymo medžiagos ir priemonių rengimo ir plėtotės iki renginių organizavimo. Daugiau pavyzdžių pateikiama programos „Erasmus+“ vadove.

Kaip tai veikia?

Galimybe gali pasinaudoti aukštojo mokslo įstaigos ir kitos organizacijos, veikiančios Europos Sąjungos klausimų srityje ir įsteigtos bet kurioje pasaulio šalyje (išskyrus pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigas, kurios paraiškų teikti negali, bet gali padėti vykdyti veiklą).

Paraiškų teikti negali paskirtosios Europos institucijos (nustatytos reglamente, kuriuo sukuriama programa „Erasmus+“), siekiančios kokio nors Europai svarbaus tikslo.

Programos šalių aukštojo mokslo įstaigos turi turėti galiojančias „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijas.

Organizacijos paraiškas turi teikti individualiai, nors vėlesniame etape į projektus gali būti įtrauktos ir kitos organizacijos.

Projektų trukmė turėtų būti 12–24 mėnesiai.

Ką dar reikėtų žinoti?

Pareiškėjas atsako už aiškios ir tvarios strategijos, kurią turi paremti išsamus darbo planas, parengimą. Jei projektas būtų atrinktas finansuoti, veikla turėtų būti įgyvendinama pagal aprašymą.

Paraiškoje turėtų būti nurodytas visų kitų dalyvaujančių organizacijų vaidmuo, veiklos poreikis ir tiesioginiai bei netiesioginiai naudos gavėjai.

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie „Jean Monnet“ projektus šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą arba į Europos Komisiją.

Bendrinti šį puslapį