Tionscadail Jean Monnet

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart d'eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach é a sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Cad is aidhm dóibh?

Tá Tionscadail Jean Monnet ceaptha tacú le nuálaíocht, comhroinnt eolais agus cumarsáid faoi shaincheisteanna Eorpacha.

Cén deis atá ann?

Le Erasmus+ tugtar an deis d'eagraíochtaí tionscadail i dtrí chroíréimse a bhainistiú:

  • Nuálaíocht – tionscadail lena dtugtar aghaidh ar bhealaí nua agus modheolaíochtaí nua chun gnóthaí na hEorpa a chur chun cinn
  • Malartú tuairimí – tionscadail lena gcuirtear plé agus anailís chun cinn agus lena músclaítear feasacht maidir le gnóthaí na hEorpa
  • Scaipeadh Faisnéise – tionscadail lena ndírítear go príomha ar fhaisnéis a scaipeadh agus ar chumarsáid a dhéanamh

Tá réimse leathan gníomhaíochtaí le déanamh, idir ábhair agus uirlisí oideachasúla a dhearadh agus a fhorbairt agus imeachtaí a eagrú. Tá tuilleadh samplaí le feiceáil sa Treoirleabhar don Chlár Erasmus+.

Conas a oibríonn sé?

Is féidir le hinstitiúidí ardoideachais, agus eagraíochtaí eile, atá lonnaithe i dtír ar bith ar domhan agus a bhíonn ag obair i réimse na nGnóthaí Eorpacha leas a bhaint as an deis seo (ach amháin institiúidí bunoideachais agus meánoideachais; ní féidir leo cur isteach ar thionscadal ach féadfaidh siad cuidiú chun gníomhaíochtaí a chur chun críche).

féidir le hinstitiúidí Eorpacha ainmnithe (atá sainaitheanta sa Rialachán lena mbunaítear clár Erasmus+), atá ag saothrú aidhm a bhfuil leas Eorpach ag baint léi, cur isteach ar thionscadal.

Más i dTíortha Cláir atá institiúidí ardoideachais lonnaithe caithfidh Cairt Ardoideachais Erasmus don Ardoideachas bhailí a bheith ag na hinstitiúidí sin.

Ní mór do gach eagraíocht iarratas dá cuid féin a chur isteach, cé gur féidir eagraíochtaí eile a chur san áireamh sa tionscadal tráth níos faide anonn.

Ba cheart go mairfeadh tionscadail idir 12 agus 24 mhí.

Cén t-eolas eile atá de dhíth ort?

Is é an t-iarratasóir atá freagrach as straitéis shoiléir inbhuanaithe a fhorbairt mar aon le plean oibre mionsonraithe, agus má shocraítear maoiniú a chur ar fáil dó, beifear ag súil go gcuirfidh sé na gníomhaíochtaí i gcrích mar atá leagtha amach san iarratas.

Ní mór ról na n-eagraíochtaí eile atá rannpháirteach, mar aon leis an ngá atá leis na gníomhaíochtaí a dhéanfar agus ainmneacha na n-eintiteas a bhainfidh leas díreach nó indíreach as na gníomhaíochtaí sin, a shonrú san fhoirm iarratais.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart d'eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach é a sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais faoi Thionscadail Jean Monnet, ach mar sin féin tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais le fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Chun tuilleadh eolais a fháil is féidir teagmháil a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúirleis an gCoimisiún Eorpach.

Comhroinn an leathanach seo