Проекти „Жан Моне“

Как да кандидатствам

Организациите трябва да кандидатстват чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Каква е целта?

С проектите „Жан Моне“ се подкрепят иновациите, обменът на знания и комуникацията в областта на европейските въпроси.

Какви са възможностите?

„Еразъм+“ дава възможност на организациите да осъществят проекти в три основни области:

  • Иновации – проекти, с които се изследват нови перспективи и методологии за популяризиране на европейските въпроси
  • Полезни взаимодействия – проекти за насърчаване на дискусиите и анализите и за повишаване на осведомеността за европейските въпроси
  • Разпространение на съдържание – проекти, насочени предимно към обмен на информация и към комуникационни дейности.

Могат да се извършват широк кръг от дейности – разработване на образователни материали и инструменти, организиране на прояви и др. Повече примери ще намерите в ръководството за програма „Еразъм+“.

Как функционира?

Тези възможности са предназначени за висши училища, както и за други организации от цял свят, които извършват дейност в областта на европейските въпроси (с изключение на основните и средните училища, които не могат да кандидатстват, но могат да участват в изпълнението на дейностите).

Те не са предназначени за институциите, преследващи цел от европейски интерес (посочени в Регламента за създаване на „Еразъм+“).

Висшите училища от страните по програмата трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“.

Организациите трябва да кандидатстват самостоятелно, въпреки че на по-късен етап в проектите могат да се включват и други организации.

Продължителността на проектите трябва да е между 12 и 24 месеца.

Какво друго трябва да знаете?

Кандидатстващите организации отговарят за изготвянето на ясна, устойчива стратегия, придружена от подробен работен план, и ако бъдат избрани за финансиране, от тях се очаква да извършат дейностите, както са описани.

Ролята на други участващи организации, както и преките и непреките получатели на средства и обосновката за дейностите следва да бъдат посочени в кандидатурата.

Как да кандидатствате?

Организациите трябва да кандидатстват чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Допълнителна информация

Основният източник на информация за проектите „Жан Моне“ е ръководството за програма „Еразъм+“, а повече информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

За допълнителна информация можете да се обърнете към Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура или да се свържете с Европейската комисия.

Споделете тази страница