Siete Jean Monnet

Ako sa prihlásiť

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Čo je cieľom?

Cieľom sietí Jean Monnet je podporovať vytváranie a rozvoj konzorcií zameraných na zhromažďovanie informácií, budovanie poznatkov, výmenu nápadov a podporu európskej integrácie.

V čom spočíva táto príležitosť?

V rámci programu Erasmus+ oprávnené organizácie môžu:

  • zhromažďovať a propagovať informácie a výsledky týkajúce sa špičkových výskumných a vyučovacích metód v oblasti štúdií o EÚ,
  • posilňovať spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a inými relevantnými organizáciami,
  • vymieňať si poznatky a odborné znalosti v záujme vzájomného posilnenia osvedčených postupov,
  • podporovať spoluprácu a vytvárať platformy na výmenu poznatkov s verejnými orgánmi a Európskou komisiou.

Tiež je možné využiť príležitosti na skvalitnenie existujúcich sietí podporujúcich osobitné činnosti, najmä posilnenie zapojenia mladých výskumných pracovníkov v tematických oblastiach, ktoré sa týkajú EÚ.

Ako to funguje?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, musia byť koordinátorom siete pozostávajúcej z minimálne troch inštitúcií z troch rôznych krajín.

Hoci sa môžu zapojiť akékoľvek organizácie pôsobiace v oblasti európskej integrácie, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie. Určené európske inštitúcie (vymedzené v nariadení, ktorým sa zriaďuje program Erasmus+), ktoré presadzujú cieľ európskeho záujmu, sa zapojiť nemôžu.

Takáto sieť by sa mala stať referenčným miestom pre danú oblasť, ako aj rozširovať poznatky a zároveň prispievať k zhromažďovaniu, analýze a šíreniu informácií.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Každá sieť je zodpovedná za vypracovanie vlastného pracovného plánu. V prípade schválenia financovania sa očakáva, že počas trvania grantu bude realizovať činnosti v súlade s týmto plánom.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o sieťach Jean Monnet je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Takisto môžete kontaktovať Európsku komisiu.

Zdieľajte túto stránku