Líonraí Jean Monnet

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart d'eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach é a sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Cad is aidhm dóibh?

Is é is aidhm do Líonraí Jean Monnet cruthú agus forbairt cuibhreannas a chothú d'fhonn faisnéis a bhailiú, eolas a fhorbairt, tuairimí a mhalartú agus comhtháthú na hEorpa a chur chun cinn.

Cén deis atá ann?

Le Erasmus + tugtar an deis d'eagraíochtaí incháilitheacha:

  • torthaí agus eolas faoi thaighde ardleibhéil agus modhanna teagaisc i réimse Léann an Aontais Eorpaigh a bhailiú agus a chur chun cinn
  • an comhar idir institiúidí ardoideachais éagsúla agus eagraíochtaí ábhartha eile a fheabhsú
  • eolas agus saineolas a mhalartú le bheith ag obair as lámh a chéile chun dea-chleachtais a chomhfheabhsú
  • comhar a chothú agus fóraim mhalartaithe eolais a fhorbairt idir na gníomhaithe poiblí agus an Coimisiún Eorpach

Tá deiseanna ann chomh maith tacú le feabhas a chur ar na líonraí atá ann cheana chun tacú le gníomhaíochtaí sonraithe, agus go háirithe rannpháirtíocht a chothú i measc taighdeoirí óga sna téamaí a bhaineann leis an Aontas.

Conas a oibríonn sé?

Ní mór d'eagraíochtaí ar mian leo iarratas a chur isteach bheith ina gcomhordaitheoir ar líonra ina bhfuil trí eagraíocht ar a laghad ó thrí thír éagsúla.

Cé gur féidir le heagraíochtaí de chineál ar bith atá gníomhach i réimse an chomhtháthaithe Eorpaigh bheith rannpháirteach, caithfidh Cairt Ardoideachais Erasmus don Ardoideachas bhailí a bheith ag institiúidí ardoideachais atá lonnaithe i dTíortha Cláir. Institiúidí Eorpacha ainmnithe (atá sainaitheanta sa Rialachán lena mbunaítear clár Erasmus+) atá ag saothrú aidhm a bhfuil leas Eorpach ag baint léi, ní féidir leis na hinstitiúidí sin cur isteach ar thionscadal.

Beifear ag súil go mbeidh líonra a roghnófar ina phointe tagartha maidir leis an ábhar a bheidh faoina chúram, go gcuirfidh sé dlús le heolas agus go gcuideoidh sé le faisnéis a bhailiú, a anailísiú agus a scaipeadh.

Cén t-eolas eile atá de dhíth ort?

Is iad na líonraí a bheidh freagrach as a bplean oibre féin a fhorbairt agus, má shocraítear maoiniú a chur ar fáil dóibh, beifear ag súil go gcuirfidh siad na gníomhaíochtaí i gcrích mar atá leagtha amach sa phlean le linn thréimhse an deontais.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart d'eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach é a sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais faoi Líonraí Jean Monnet, ach mar sin féin tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais le fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Chun tuilleadh eolais a fháil is féidir teagmháil a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúirleis an gCoimisiún Eorpach.

Comhroinn an leathanach seo