Δίκτυα Jean Monnet

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ποιος είναι ο στόχος

Τα δίκτυα Jean Monnet στοχεύουν στην ενθάρρυνση της δημιουργίας και της ανάπτυξης συμπράξεων για τη συγκέντρωση πληροφοριών, την απόκτηση γνώσεων, την ανταλλαγή ιδεών και την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Το Erasmus+ παρέχει στους επιλέξιμους οργανισμούς τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών και αποτελεσμάτων όσον αφορά τις μεθόδους που εφαρμόζονται στην υψηλού επιπέδου έρευνα και διδασκαλία στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών
  • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων σχετικών οργανισμών
  • ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωσίας με σκοπό την αμοιβαία ενίσχυση των ορθών πρακτικών
  • ενθάρρυνση της συνεργασίας και δημιουργία πλατφορμών ανταλλαγής γνώσεων με δημόσιους φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπάρχουν επίσης δυνατότητες στήριξης και ενίσχυσης των υφιστάμενων δικτύων που υλοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως η προώθηση της συμμετοχής των νέων ερευνητών σε τομείς σχετικούς με την ΕΕ.

Πώς λειτουργεί

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να είναι συντονιστές ενός δικτύου που αποτελείται από τρία τουλάχιστον ιδρύματα τριών διαφορετικών χωρών.

Παρόλο που μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από χώρες του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Δεν είναι επιλέξιμα τα ευρωπαϊκά ιδρύματα (που ορίζονται στον κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+ ), τα οποία επιδιώκουν στόχους ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Τα δίκτυα αναμένεται να εξελιχθούν σε σημεία αναφοράς για το αντικείμενο που καλύπτουν. Θα πρέπει επίσης να διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη διάδοση των γνώσεων, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση, την ανάλυση και τη διάχυση πληροφοριών.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Τα δίκτυα είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του δικού τους προγράμματος εργασίας και, αν τα σχέδιά τους επιλεγούν για χρηματοδότηση, οι προβλεπόμενες δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με την περιγραφή τους καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η επιχορήγηση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τα δίκτυα Jean Monnet. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων παρέχονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα