Мрежи „Жан Моне“

Как да кандидатствам

Организациите трябва да кандидатстват чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Каква е целта?

Мрежите „Жан Моне“ имат за цел стимулиране на създаването и развитието на консорциуми за събиране на информация, обогатяване на знанията, обмен на идеи и популяризиране на европейската интеграция.

Какви са възможностите?

„Еразъм+“ дава възможност на допустимите организации:

  • да събират и популяризират информацията и резултатите от методите за научни изследвания и преподаване на високо равнище в областта на европеистиката
  • да подобряват сътрудничеството между различни висши училища и други подходящи организации
  • да обогатяват знанията и експертния опит с цел съвместно усъвършенстване на добрите практики
  • да насърчават сътрудничеството и да създават платформи за обмен на знания с участието на публични органи и Европейската комисия.

Съществуват и възможности за подкрепа с цел повишаване на капацитета на съществуващи мрежи за подпомагане на определени дейности, и по-специално за стимулиране на участието на млади изследователи в проекти по теми, свързани с ЕС.

Как функционира?

Организациите, които искат да кандидатстват, трябва да са координатори на мрежа, която се състои от поне три институции от три различни страни.

Въпреки че могат да участват всякакви видове организации, извършващи дейност в областта на европейската интеграция, висшите училища от страните по програмата трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“. Институциите, преследващи цел от европейски интерес (посочени в Регламента за създаване на „Еразъм+“), не могат да кандидатстват.

От дадена мрежа се очаква да се превърне в референтен център за темата, по която работи, както и да увеличава познанията по нея, като допринася за събирането, анализа и разпространението на информация.

Какво друго трябва да знаете?

Мрежите отговарят за изготвянето на своите работни планове и ако получат финансиране, трябва да изпълнят дейностите, както са описани, през периода, за които са отпуснати безвъзмездните средства.

Как да кандидатствате?

Организациите трябва да кандидатстват чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Допълнителна информация

Основният източник на информация за мрежите „Жан Моне“ е ръководството за програма „Еразъм+“, а повече информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

За допълнителна информация можете да се обърнете към Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура или да се свържете с Европейската комисия.

Споделете тази страница