Moduly Jean Monnet

Prehľad

Moduly programu Jean Monnet sú krátke programy výučby alebo kurzy v oblasti štúdií o EÚ. Môžu to byť úvodné moduly do problematiky EÚ, kurzy zamerané na osobitné hľadisko alebo disciplínu v rámci štúdií o EÚ alebo využívajúce multidisciplinárny prístup.

Koordinátorom modulov Jean Monnet sa odporúča:

  • uverejňovať odborne recenzované články počas grantového obdobia. Grant pokryje časť nákladov na uverejnenie a v prípade potreby aj časť nákladov na preklad,
  • zúčastňovať sa na podujatiach zameraných na šírenie poznatkov a informácií vo svojej krajine a v Európe,
  • organizovať podujatia, ako sú prednášky, semináre, atď., s účasťou politikov, občianskej spoločnosti a škôl,
  • nadväzovať kontakty s inými akademickými a výskumnými pracovníkmi zapojenými do programu Jean Monnet v ich krajine a v Európe,
  • využívať otvorené vzdelávacie zdroje a uverejňovať zhrnutia, obsah, plánované a očakávané výsledky svojej činnosti.

Podmienky

Každý modul musí mať najmenej 40 hodín za akademický rok.

Moduly Jean Monnet musia koordinovať profesori a výskumníci pracujúci v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania.

Na podporu mladých výskumných pracovníkov na začiatku ich akademickej kariéry sa až 20 % rozpočtu vyčleňuje na moduly koordinované výskumnými pracovníkmi, ktorí získali doktorandský titul v posledných piatich rokoch.

Ako podať žiadosť

Vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania môže požiadať o možnosť koordinovať modul Jean Monnet a získať podporu z EÚ. Tieto moduly môžu organizovať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v krajinách účastniacich sa programu a partnerských krajinách.

Zdieľajte túto stránku