Ενότητες Jean Monnet

Παρουσίαση

Οι ενότητες Jean Monnet είναι προγράμματα διδασκαλίας ή μαθήματα σύντομης διάρκειας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών. Μπορεί να είναι εισαγωγικές ενότητες για την ΕΕ, μαθήματα που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των ευρωπαϊκών σπουδών, ή να έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Οι συντονιστές των ενοτήτων Jean Monnet ενθαρρύνονται:

  • να δημοσιεύουν άρθρα αξιολογημένα από ομοτίμους κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης. Μέρος του κόστους δημοσίευσης και, κατά περίπτωση, του κόστους μετάφρασης, θα καλύπτεται από την επιχορήγηση·
  • να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις προβολής και ενημέρωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
  • να διοργανώνουν εκδηλώσεις (διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, κ.λπ.) σε συνεργασία με φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σχολεία·
  • να δημιουργούν δίκτυα με άλλους πανεπιστημιακούς και ερευνητές που συμμετέχουν σε δράσεις Jean Monnet σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο·
  • να κάνουν χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και να δημοσιεύουν τις περιλήψεις, το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων τους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Όροι συμμετοχής

Κάθε ενότητα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 40 ωρών ανά ακαδημαϊκό έτος.

Οι ενότητες Jean Monnet πρέπει να συντονίζονται από καθηγητές και ερευνητές που εργάζονται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Για τη στήριξη νέων ερευνητών που βρίσκονται στην αρχή της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας, έως και το 20% του προϋπολογισμού θα διατίθεται σε ενότητες που συντονίζονται από ερευνητές οι οποίοι έχουν αποκτήσει διδακτορικό τίτλο κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Το ανώτατο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτηση για συντονισμό μιας ενότητας Jean Monnet  και να λάβει επιχορήγηση από την ΕΕ. Οι ενότητες αυτές μπορούν να διοργανώνονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε χώρες του προγράμματος Erasmus+ και σε χώρες-εταίρους.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα