Moduly Jean Monnet

Ako sa prihlásiť

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Čo je cieľom?

Cieľom modulov Jean Monnet je:

  • podporovať výskum záležitostí Európskej únie a prvú skúsenosť s ich výučbou u mladých výskumníkov, akademických zamestnancov a odborníkov z praxe,
  • zvyšovať záujem o EÚ a vytvoriť základ budúcich európskych znalostných centier,
  • podporovať začlenenie európskeho hľadiska do niektorých odborov štúdia,
  • ponúkať kurzy o špecifických záležitostiach EÚ prispôsobené potrebám absolventov a relevantné pre ich pracovný život,
  • podporovať uverejňovanie a šírenie výsledkov akademického výskumu.

Cieľom modulov Jean Monnet je poskytovať viac informácií a poznatkov o EÚ väčšiemu počtu občanov, ako aj šíriť informácie týkajúce sa záležitostí EÚ.

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ ponúka inštitúciám vysokoškolského vzdelávania možnosť zaviesť krátky program výučby alebo kurz v oblasti štúdií o EÚ. Modulom môže byť:

  • všeobecný alebo úvodný kurz o záležitostiach EÚ,
  • špecializovaná výučba o vývoji EÚ,
  • plne uznané letné alebo intenzívne kurzy.

Ako to funguje?

Organizácia, ktorá sa plánuje zúčastniť, musí byť IVV so sídlom kdekoľvek na svete. Ak je takáto IVV z krajiny účastniacej sa programu, musí mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Modul Jean Monnet musí trvať tri roky s obsahom najmenej 40 hodín výučby za rok.

Povinná výučba v trvaní 40 hodín môže zahŕňať skupinové prednášky, semináre a konzultácie, ktoré môžu mať tiež formu diaľkového štúdia, nie však individuálne vedenie.

IVV majú pomáhať koordinátorom modulu a podporovať ich a propagovať účasť na kurze alebo programe. Takisto by mali udržiavať činnosti modulu počas celého trvania projektu.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Ak je potrebné nahradiť koordinátora modulu, musí sa poslať písomná žiadosť Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), pričom navrhnutý náhradník musí mať rovnakú úroveň špecializácie ako odchádzajúci koordinátor.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o moduloch programu Jean Monnet je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Takisto môžete kontaktovať Európsku komisiu.

Zdieľajte túto stránku