Modúil Jean Monnet

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart d'eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach é sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Cad is aidhm dóibh?

Tá ollúnachtaí Jean Monnet ceaptha:

  • taighde a spreagadh agus taithí teagaisc tosaigh a chur ar fáil do scoláirí taighde agus do chleachtóirí a bhíonn ag plé le saincheisteanna a bhaineann leis an Aontas Eorpach
  • suim san Aontas Eorpach a spreagadh agus bonn a chur faoi mhoil eolais Eorpaigh don todhchaí
  • cuidiú leis an ngné Eorpach a fhorbairt i réimsí áirithe staidéir
  • cúrsaí saincheaptha a chur ar fáil faoi shaincheisteanna áirithe faoin Aontas Eorpach atá bainteach le céimithe agus lena saol proifisiúnta
  • foilsiú agus scaipeadh torthaí taighde acadúil a chothú

Is é is aidhm do na Modúil tuilleadh faisnéise agus eolais faoin Aontas a chur ar fáil do níos mó saoránach agus gnóthaí an Aontais a phríomhshruthú.

Cén deis atá ann?

Le Erasmus+, tugtar an deis d'institiúidí ardoideachais clár nó cúrsa teagaisc gairid i réimse léann an Aontais Eorpaigh a óstáil. Is féidir le Modúl a bheith:

  • ina réamhchúrsa nó ina chúrsa ginearálta ar shaincheisteanna a bhaineann leis an Aontas
  • ina shainchúrsa ar imeachtaí an Aontais
  • ina chúrsa samhraidh lán-aitheanta nó ina dhianchúrsa.

Conas a oibríonn sé?

Ní mór don eagraíocht a chuireann iarratas isteach a bheith ina hInstitiúid Ardoideachais agus í lonnaithe in áit éigin ar domhan. Más i dTír Cláir atá an Institiúid Ardoideachais lonnaithe, caithfidh Cairt Ardoideachais Erasmus don Ardoideachas bhailí a bheith ag an institiúid sin.

Ní mór tréimhse trí bliana a bheith i Modúl, agus ní mór 90 uair an chloig teagaisc ar a laghad a dhéanamh in aghaidh na bliana acadúla.

Cé is moite den teagasc aonair, áirítear leis na 40 uair an chloig sin léachtaí ranga, seimineáir agus ranganna teagaisc (mar chianteagasc, san áireamh).

Bítear ag súil go dtacóidh agus go gcuideoidh na hInstitiúidí Ardoideachais le comhordaitheoirí na Modúl agus go spreagfaidh siad rannpháirtíocht sa chúrsa nó sa chlár. Bítear ag súil freisin go gcothóidh siad gníomhaíochtaí an Mhodúil ar feadh ré an tionscadail.

Cén t-eolas eile is ceart a bheith agat?

I gcás inar gá duine eile a theacht in ionad chomhordaitheoir an Mhodúil, ní mór iarraidh a sheoladh i scríbhinn chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir, agus ní mór don ionadaí a bheith ar aon leibhéal speisialtóireachta leis an gcomhordaitheoir atá ag imeacht.

Iarratas a dhéanamh

Ba cheart d'eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach é sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais faoi Mhodúil Jean Monnet, ach mar sin féin, tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais le fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Chun tuilleadh eolais a fháil, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúirleis an gCoimisiún Eorpach.

Comhroinn an leathanach seo