Jean Monnet -moduulit

Hakumenettelyt

Organisaatiot voivat jättää hakemuksensa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Tavoitteet

Jean Monnet -moduulien tarkoituksena on

  • kannustaa nuoria tutkijoita, tiedeyhteisön jäseniä ja muita asiantuntijoita tutkimaan EU-aiheita ja aloittamaan niiden opettamisen
  • herättää kiinnostusta EU:hun ja luoda perusta Eurooppa-tiedon keskittymille
  • edistää Eurooppa-näkökulman sisällyttämistä tiettyihin opintoihin
  • tuottaa räätälöityjä kursseja tietyistä EU-kysymyksistä, joilla on merkitystä korkeakoulututkinnon suorittaneiden työelämässä
  • tukea tieteellisten tutkimusten tulosten julkaisemista ja levitystä.

Moduulien tavoitteena on levittää EU:ta koskevaa tietoa ja tietämystä kansalaisten parissa ja edistää EU-asioiden valtavirtaistamista ja sisällyttämistä opintoihin.

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden järjestää lyhyt EU-opintojen opintokokonaisuus tai kurssi. Jean Monnet -moduulin toteuttamismuotoja ovat:

  • EU-aiheinen yleis- tai johdantokurssi
  • EU:n kehitystä ja tapahtumia käsittelevä erityiskurssi
  • täysimääräisesti tunnustettu kesä- tai intensiivikurssi.

Tuen hakijat

Hakemuksen voi jättää minkä tahansa maan korkeakoulu. Ohjelmamaihin sijoittautuneilla korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.

Jean Monnet -moduulin kesto on kolme vuotta, ja sitä on opetettava vähintään 40 tuntia lukuvuodessa.

Opetustunteja ovat ryhmäluennot, seminaarit ja pienryhmäohjaus, jotka voidaan antaa myös etäopetuksena, mutta ne eivät kata henkilökohtaista opetusta.

Korkeakoulujen tehtävänä on tukea moduulien koordinaattoreita ja edistää opintokokonaisuuksiin tai kursseille osallistumista. Niiden on myös ylläpidettävä Jean Monnet -moduulin toimintaa koko hankkeen keston ajan.

Muuta huomioon otettavaa

Jos korkeakoulu joutuu vaihtamaan moduulin koordinaattorin, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle on lähetettävä kirjallinen hyväksymispyyntö. Lisäksi uudella koordinaattoriehdokkaalla on oltava sama Eurooppa-opintojen ja -tutkimuksen erikoistumistaso.

Hakumenettely

Organisaatiot voivat jättää hakemuksensa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja Jean Monnet -moduuleista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Lisätietoa hakumenettelystä on saatavilla koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta.

Lisätietoa saa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta tai Euroopan komissiosta.

Jaa tämä sivu