Модули „Жан Моне“

Как да кандидатствам

Организациите трябва да кандидатстват чрез Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Каква е целта?

Модулите „Жан Моне“ имат за цел:

  • насърчаване на научните изследвания и навлизането на млади изследователи, учени и специалисти по европейски въпроси в преподавателската работа
  • повишаване на интереса към ЕС и изграждане на основите на бъдещи центрове на знанията за Европа
  • подпомагане на въвеждането на европейска перспектива в определени дисциплини
  • провеждане на тематични курсове по конкретни въпроси, свързани с ЕС, които имат практическо значение за професионалния живот на завършващите образованието си
  • подпомагане на публикуването и разпространението на научни изследвания.

Чрез модулите се предоставят повече информация и знания за ЕС на повече граждани, а освен това европейските въпроси се интегрират в учебните програми.

Какви са възможностите?

„Еразъм+“ дава възможност на висшите училища да организират краткосрочна програма за обучение или курс в областта на европеистиката. Модулите могат да са:

  • общи или въвеждащи курсове по въпроси, свързани с ЕС
  • специализирано обучение, посветено на процесите в Европейския съюз
  • напълно признати летни или интензивни курсове.

Как функционира?

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да са висши училища. Ако дадено висше училище е от страна по програмата, то трябва да притежава валидна Харта за висше образование „Еразъм“.

Модулите трябва да са с продължителност три години и да включват най-малко 40 учебни часа през академична година.

40-те часа могат да включват лекции, семинари и упражнения, включително в рамките на дистанционно обучение, но не могат да включват индивидуално обучение.

От висшите училища се очаква да подпомагат координаторите на модули и да насърчават участието в курсовете или програмите. Те също така трябва да извършват дейностите по модула през цялото времетраене на проекта.

Какво друго трябва да знаете?

Ако е необходимо координаторът на модул да бъде заменен, трябва да се изпрати писмено искане до Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA), а предложеният нов координатор трябва да има същата степен на специализация като предишния.

Как да кандидатствате?

Организациите трябва да кандидатстват чрез Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Научете повече

Основният източник на информация за модулите „Жан Моне“ е ръководството за програма „Еразъм+“, а повече информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

За допълнителна информация можете да се обърнете към Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура или да се свържете с Европейската комисия.

Споделете тази страница