Katedra Jean Monnet

Prehľad

Katedry Jean Monnet sú pedagogické pozície so špecializáciou na štúdie o Európskej únii pre univerzitných profesorov a skúsených vyučujúcich.

Držitelia katedry programu Jean Monnet môžu:

  • skvalitniť štúdiá o EÚ vo vašej inštitúcii vypracovaním osnov,
  • vykonávať, monitorovať a dohliadať na výskum v oblasti štúdií EÚ na všetkých úrovniach vzdelávania,
  • byť mentormi a poradcami pre ďalšie generácie pedagógov a výskumných pracovníkov,
  • poskytovať odborné poradenstvo budúcim odborníkom o európskych záležitostiach.

Držiteľom katedier Jean Monnet sa odporúča:

  • uverejniť počas grantového obdobia aspoň jednu publikáciu v rámci univerzitného vydavateľstva. Grant pokryje časť nákladov na uverejnenie a v prípade potreby aj časť nákladov na preklad,
  • zúčastňovať sa na podujatiach zameraných na šírenie poznatkov a informácií vo svojej krajine a v Európe,
  • organizovať podujatia, ako sú prednášky, semináre, atď., s účasťou politikov, občianskej spoločnosti a škôl,
  • vytvárať kontakty s inými akademickými pracovníkmi a inštitúciami podporovanými prostredníctvom akcií Jean Monnet,
  • využívať otvorené vzdelávacie zdroje a uverejňovať zhrnutia, obsah, plánované a očakávané výsledky svojej činnosti.

Podmienky

Držitelia katedier Jean Monnet musia byť stálymi zamestnancami inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a musia mať titul profesora. Nemôžete byť hosťujúcim profesorom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania žiadajúcej o grant.

Držitelia katedry Jean Monnet musia vyučovať minimálne 90 hodín za akademický rok (počas troch po sebe nasledujúcich rokov) v oblasti štúdií o Európskej únii.

Vyučovacie hodiny zahŕňajú hodiny priameho kontaktu v kontexte skupinových prednášok, seminárov a konzultácií, ktoré môžu mať tiež formu diaľkového vzdelávania, nezahŕňajú však individuálnu inštruktáž a/alebo dohľad.

Ako podať žiadosť

Vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania môže požiadať o vytvorenie katedry Jean Monnet na tri roky.

Centrá excelentnosti

Katedra Jean Monnet môže prevziať zodpovednosť za Centrum excelentnosti Jean Monnet a stať sa tak dôležitým uzlom pre výučbu a výskum v oblasti štúdií o Európskej únii.

Zdieľajte túto stránku