Katedra „Jean Monnet”

Informacje ogólne

Katedry „Jean Monnet” to stanowiska nauczycielskie dla profesorów uniwersyteckich lub starszych wykładowców uczelni wyższych specjalizujących się w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej.

Cele działań wspieranych w ramach katedry „Jean Monnet”:

  • pogłębianie nauczania w dziedzinie studiów dotyczących UE w ramach programu nauczania swojej uczelni
  • prowadzenie, monitorowanie i nadzorowanie badań w dziedzinach dotyczących UE na wszystkich poziomach kształcenia
  • pełnienie roli wychowawcy i doradcy dla kolejnego pokolenia nauczycieli i naukowców
  • zapewnienie fachowego doradztwa przyszłym specjalistom w dziedzinie zagadnień europejskich.

Inne działania wspierane w ramach katedry „Jean Monnet”:

  • publikowanie książek we współpracy z wydawnictwem uniwersyteckim w okresie objętym dofinansowaniem – dofinansowanie pokryje część kosztów publikacji oraz, w razie potrzeby, część kosztów tłumaczenia
  • uczestnictwo w wydarzeniach informacyjnych i wydarzeniach w swoim kraju i w Europie
  • organizowanie wydarzeń (wykłady, seminaria, warsztaty itp.) z udziałem polityków, społeczeństwa obywatelskiego i szkół
  • tworzenie sieci kontaktów z innymi nauczycielami i instytucjami akademickimi wspieranymi w ramach działań „Jean Monnet”
  • korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych, publikowanie podsumowań, treści, harmonogramu i oczekiwanych rezultatów swoich działań.

Warunki

Aby objąć stanowisko wykładowcy w katedrze „Jean Monnet”, trzeba być stałym członkiem kadry nauczycielskiej na swojej uczelni wyższej i mieć stopień profesora. Nie można być profesorem wizytującym w instytucji szkolnictwa wyższego składającej wniosek o dofinansowanie.

Wykładowca w katedrze „Jean Monnet” musi zrealizować co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim (przez trzy kolejne lata). Zajęcia muszą być prowadzone w dziedzinie studiów związanych z UE.

Godziny nauczania obejmują godziny bezpośrednich zajęć w kontekście wykładów, seminariów, konwersatoriów grupowych – również w ramach nauczania na odległość – ale nie obejmują indywidualnych zajęć dydaktycznych bądź pracy w charakterze promotora.

Jak złożyć wniosek

Dana instytucja szkolnictwa wyższego może ubiegać się o utworzenie katedry „Jean Monnet” na okres trzech lat.

Centra doskonałości

Katedry „Jean Monnet” mogą odpowiadać za centrum doskonałości „Jean Monnet” – dzięki temu dana uczelnia wyższa może pełnić rolę wiodącego ośrodka dydaktycznego i badawczego w sprawach dotyczących UE.

Podziel się tą stroną