Jean Monnet katedra

Pārskats

Jean Monnet katedras ir ES pētījumos specializējušos pasniedzēju amata vietas, kas paredzētas augstskolu profesoriem vai docentiem.

Jean Monnet katedras var:

  • uzlabot ar ES saistītu zinātņu pasniegšanu jūsu iestādes mācību programmā;
  • īstenot, novērot un uzraudzīt pētījumus par tēmām, kuras ir saistītas ar ES, visos izglītības līmeņos;
  • virzīt un konsultēt jauno pasniedzēju un zinātnieku paaudzi;
  • sniegt ekspertlīmeņa konsultācijas nākamajiem speciālistiem ES jomā.

Jean Monnet katedru pasniedzēji ir aicināti:

  • publicēt grāmatas augstskolas izdevniecībā dotācijas līdzekļu apgūšanas periodā. Dotācija segs daļu publicēšanas izdevumu un vajadzības gadījuma tulkošanas izdevumus;
  • piedalīties reklāmas un informācijas kampaņās jūsu valstī un Eiropā;
  • organizēt pasākumus (konferences, seminārus, darbseminārus u.c.) ar politiķiem, pilsonisko sabiedrību un skolām;
  • veidot tīklus ar citām augstskolām un iestādēm, kas saņem atbalstu no Jean Monnet darbībām;
  • izmantot atvērtos izglītības resursus un publicēt kopsavilkumus, savu darbību saturu un programmu, kā arī paredzētos rezultātus.

Nosacījumi

Lai varētu ieņemt Jean Monnet katedras amata vietu, jums ir jābūt pastāvīgam darbiniekam augstākās izglītības iestādē un jums ir jābūt profesora zinātniskajam grādam. Jūs nevarat būt viesprofesors augstākās izglītības iestādē, kura pieteikusies dotācijai.

Jean Monnet katedrā jums ir jāpasniedz vismaz 90 stundas akadēmiskajā gadā (triju secīgu gadu laikā). Šīm lekcijām ir jābūt ES studiju jomā.

Mācību stundas ietver tieša kontakta pasniegšanas stundas grupu lekciju, semināru vai vingrinājumu kontekstā (tostarp tālmācības formātā), bet neietver individuālas mācības vai uzraudzību.

Kā pieteikties

Jūsu augstākās izglītības iestāde var pieteikties Jean Monnet katedras izveidei uz trijiem gadiem.

Izcilības centri

Jean Monnet katedras var izveidot Jean Monnet izcilības centrus. Tā ir augstākās izglītības iestāžu iespēja kļūt par mācību un pētījumu centru ES jautājumos.

Kopīgot šo lapu