Ollúnacht Jean Monnet

Forléargas

Poist teagaisc d'ollúna nó do léachtóirí sinsearacha ollscoile a dhéanann speisialtóireacht ar léann an Aontais Eorpaigh is ea Ollúnachtaí Jean Monnet.

Is féidir leo sin a bhfuil Ollúnacht Jean Monnet acu:

  • feabhas a chur ar theagasc Léann an Aontais Eorpaigh san institiúid acu féin trí mheán an churaclaim
  • taighde ar chúrsaí an Aontais a dhéanamh, a stiúradh nó faireachán a dhéanamh air, agus é sin ar gach leibhéal den oideachas
  • bheith mar mheantóir agus comhairleoir don chéad ghlúin eile múinteoirí agus taighdeoirí
  • saintreoir ar ghnéithe éagsúla den Aontas Eorpach a chur ar fáil do ghairmithe a bheidh ann amach anseo

Moltar dóibh sin a bhfuil Ollúnacht Jean Monnet acu:

  • leabhair a fhoilsiú i gcomhar lena gcló ollscoile le linn thréimhse an deontais. Cumhdóidh an deontas cuid de na costais foilsithe agus, más gá, cuid de na costais aistriúcháin
  • páirt a ghlacadh in imeachtaí scaipthe agus faisnéise ina dtír féin agus ar fud na hEorpa
  • imeachtaí a eagrú (léachtaí, seimineáir, ceardlanna, etc.) le lucht ceaptha beartais, an tsochaí shibhialta agus scoileanna
  • líonrú le lucht léinn agus le hinstitiúidí a fhaigheann tacaíocht ó Ghníomhachtaí Jean Monnet
  • feidhm a bhaint as acmhainní oideachais oscailte chomh maith le hachoimrí, ábhar agus sceideal a gcuid gníomhaíochtaí, mar aon leis na torthaí a bhfuiltear ag súil leo dá mbarr, a fhoilsiú

Coinníollacha

I dtreo gur féidir leat iarratas a dhéanamh ar Ollúnacht Jean Monnet, ní foláir duit bheith i do bhall foirne buan san institiúid ardoideachais lena mbaineann tú agus ní foláir céim ollaimh a bheith agat. Ní féidir cur isteach ar an Ollúnacht i gcás inarb ollamh cuairte thú san institiúid ardoideachais ar faoina scáth atá an t-iarratas á dheanamh.

I do cháil mar Ollamh Jean Monnet, caithfidh tú 90 uair an chloig teagaisc ar a laghad a dhéanamh in aghaidh na bliana acadúla (ar feadh trí bliana i ndiaidh a chéile). Ní foláir nó gur le léann an Aontais Eorpaigh a bhainfidh an teagasc sin.

Is éard a thuigtear le huaireanta teagaisc uaireanta teagmhála le mic léinn i léachtaí, seimineáir nó ranganna teagaisc (is féidir socruithe cianfhoghlama a bheith i gceist le haon cheann acu) ach nach féidir teagasc/maoirseacht mic léinn aonair a áireamh.

Conas iarratas a dhéanamh

Féadfaidh an institiúid ardoideachais lena mbaineann tú iarratas a dhéanamh ar Ollamh Jean Monnet a óstáil ar feadh trí bliana.

Ionaid Barr Feabhais

Féadfaidh Ollúna Jean Monnet freagracht a ghlacadh orthu féin maidir le hIonad Barr Feabhais Jean Monnet - ar seans é d'institiúidí ardoideachais a bheith ina lárphointí teagaisc agus taighde ar ghnéithe éagsúla den Aontas Eorpach.

Comhroinn an leathanach seo