Έδρα Jean Monnet

Παρουσίαση

Οι έδρες Jean Monnet είναι θέσεις διδασκαλίας για καθηγητές πανεπιστημίου ή μόνιμα μέλη του διδακτικού προσωπικού, με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές.

Οι κάτοχοι των εδρών Jean Monnet μπορούν:

  • να προωθούν τη διδασκαλία θεμάτων σχετικών με την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος·
  • να διενεργούν, να παρακολουθούν και να επιβλέπουν ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα σχετικά με την ΕΕ·
  • να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν την επόμενη γενιά διδασκόντων και ερευνητών·
  • να παρέχουν εξειδικευμένη καθοδήγηση σε μελλοντικούς επαγγελματίες σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα.

Οι κάτοχοι των εδρών Jean Monnet ενθαρρύνονται:

  • να δημοσιεύουν συγγράμματα μέσω των εκδόσεων του πανεπιστημίου τους κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης. Μέρος του κόστους δημοσίευσης και, κατά περίπτωση, του κόστους μετάφρασης, θα καλύπτεται από την επιχορήγηση·
  • να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις προβολής και ενημέρωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
  • να διοργανώνουν εκδηλώσεις (διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, κ.λπ.) σε συνεργασία με φορείς χάραξης πολιτικής, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σχολεία·
  • να δημιουργούν δίκτυα με άλλους πανεπιστημιακούς και ιδρύματα που στηρίζονται από τις δράσεις Jean Monnet·
  • να κάνουν χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και να δημοσιεύουν τις περιλήψεις, το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων τους, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Όροι συμμετοχής

Για να γίνετε κάτοχος έδρας Jean Monnet, πρέπει να είστε μόνιμο μέλος του διδακτικού προσωπικού του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος που υποβάλλει αίτηση για επιχορήγηση και να έχετε τον βαθμό καθηγητή. Δεν μπορείτε να είστε επισκέπτης καθηγητής στο εν λόγω ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ως κάτοχος έδρας Jean Monnet, πρέπει να διδάσκετε για τουλάχιστον 90 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (επί τρία συνεχή έτη) στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών.

Οι ώρες διδασκαλίας περιλαμβάνουν την άμεση διδασκαλία στο πλαίσιο ομαδικών διαλέξεων, σεμιναρίων και μαθημάτων, τα οποία μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, δεν περιλαμβάνουν όμως τη διδασκαλία ή/και την επίβλεψη σε ατομικό επίπεδο.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο διδάσκετε μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για έδρα Jean Monnet για διάστημα τριών ετών.

Κέντρα αριστείας

Οι έδρες Jean Monnet μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη δημιουργίας κέντρου αριστείας Jean Monnet - μια ευκαιρία για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να γίνουν κέντρα διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα σχετικά με την ΕΕ.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα