Катедри „Жан Моне“

Общ преглед

Катедрите „Жан Моне“ са преподавателски позиции със специализация в областта на изследванията на Европейския съюз за университетски професори или доценти.

Катедрите „Жан Моне“ могат:

  • да подобрят преподаването на науките, свързани с ЕС, в учебната програма на вашата институция
  • да провеждат, наблюдават и насочват изследванията в областта на ЕС на всички образователни равнища
  • да бъдат наставници и съветници на следващото поколение преподаватели и изследователи
  • да предоставят експертни насоки на бъдещите професионалисти в областта на ЕС.

Преподавателите, заемащи катедри „Жан Моне“, се насърчават:

  • да публикуват книги чрез университетското издателство през периода на усвояване на безвъзмездните средства С безвъзмездните средства ще бъдат покрити част от разходите за публикацията и, ако е необходимо, част от разходите за превод.
  • да участват в прояви за информиране и популяризиране в своята страна и в цяла Европа
  • да организират прояви (лекции, семинари, работни срещи и т.н.) с участници в политиката, гражданското общество и училищата
  • да установяват контакти с други академични преподаватели и институции, подкрепяни от „Жан Моне“
  • да използват отворени образователни ресурси и да публикуват резюмета, съдържание, работни програми и очаквани резултати от дейностите си.

Условия

За да заемате катедра „Жан Моне“, трябва да бъдете постоянен служител във вашето висше училище и да имате научна степен професор. Не можете да бъдете гост-преподавател във висшето учебно заведение, което кандидатства за безвъзмездни средства.

В катедрата „Жан Моне“ трябва да преподавате най-малко 90 часа на академична година (три последователни години). Лекциите трябва да бъдат в областта на изследванията на ЕС.

Учебните часове включват часовете на пряк контакт за преподаване в контекста на групови лекции, семинари или упражнения (включително във формат на дистанционно обучение), но не и индивидуално обучение и/или наблюдение.

Как да кандидатствате

Вашата институция за висше образование може да кандидатства за катедрата „Жан Моне“ за период от три години.

Центрове за високи постижения

Катедрите „Жан Моне“ могат да поемат отговорност за център за високи постижения „Жан Моне“ - възможност за институциите за висше образование да се превърнат в центрове за обучение и изследвания в областта на ЕС.

Споделете тази страница