Centra doskonałości „Jean Monnet”

Jak się zgłosić?

Zainteresowane organizacje mogą się zgłaszać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Jaki jest cel?

Centra doskonałości mają służyć jako punkty referencyjne do spraw wiedzy i umiejętności w dziedzinie studiów europejskich.

Ich celem jest gromadzenie specjalistycznej wiedzy ekspertów wysokiego szczebla i ułatwianie współpracy różnego rodzaju podmiotom związanym z UE oraz organizowanie międzynarodowych działań we współpracy z instytucjami z różnych krajów.

Realizowane projekty są przeznaczone dla studentów zajmujących się tematyką europejską, polityków, urzędników służby publicznej, społeczeństwa obywatelskiego i ogółu społeczeństwa.

Jakie są możliwości?

Erasmus+ oferuje uczelniom wyższym wiele możliwości, które obejmują:

  • organizowanie i koordynowanie zasobów ludzkich i zasobów dokumentacji związanych ze studiami z zakresu Unii Europejskiej
  • prowadzenie działań badawczych w zakresie określonych przedmiotów
  • opracowywanie treści i narzędzi w celu zaktualizowania i uzupełnienia istniejących zajęć i programów nauczania
  • wspieranie debaty i wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień dotyczących UE
  • systematyczną publikację wyników działań badawczych.

Uczestniczące uczelnie wyższe mają za zadanie wspierać strategiczny rozwój centrum, zapewniając poradnictwo i wizję dla inicjatywy, jak również promując projekty i działalność centrum.

Jak to działa?

Organizacja składająca wniosek musi być instytucją szkolnictwa wyższego z siedzibą w dowolnym kraju na świecie. Jeśli instytucja szkolnictwa wyższego ma siedzibę w kraju uczestniczącym w programie, musi ona posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Centra doskonałości mają za zadanie:

  • uczestniczyć w wydarzeniach informacyjnych i wydarzeniach mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na poziomie europejskim i krajowym
  • organizować wydarzenia, wykłady, seminaria, warsztaty z udziałem polityków szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego oraz z udziałem społeczeństwa obywatelskiego i szkół
  • rozpowszechniać wyniki swoich działań poprzez organizację seminariów lub wykładów dla ogółu społeczeństwa i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
  • tworzyć sieci kontaktów z innymi osobami i instytucjami akademickimi wspieranymi w ramach działań „Jean Monnet”
  • publikować wyniki swoich działań jako otwarte zasoby edukacyjne.

W jednej instytucji może działać jednocześnie jedno centrum doskonałości.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany kierownika centrum, należy wysłać wniosek na piśmie do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Centrum doskonałości może obejmować współpracę kilku instytucji lub organizacji ustanowionych w tym samym mieście lub regionie. Muszą to być wyraźnie oznaczone instytuty lub podmioty specjalizujące się w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej oraz muszą być ustanowione w ramach instytucji szkolnictwa wyższego.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowane organizacje mogą się zgłaszać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji

Przewodnik po programie Erasmus+ jest najważniejszym źródłem informacji na temat centrów doskonałości „Jean Monnet”. Więcej informacji udziela Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Agencją Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego lub z Komisją Europejską.

Podziel się tą stroną