Jean Monnet izcilības centri

Kā pieteikties

Ieinteresētajām organizācijām jāpiesakās dalībai ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Kāds ir mērķis?

Jean Monnet izcilības centri ir zināšanu un prasmju centri jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienību.

Šajos centros koncentrēta augsta līmeņa ekspertu pieredze un zinātība, lai izveidotu saiknes starp dažādām ar ES saistītām tēmām, kā arī lai īstenotu starptautiskas darbības un veidotu sakarus ar citām iestādēm citās valstīs.

Tiem ir arī mērķis piesaistīt studentus, kas apgūst saistītas tēmas, kā arī politikas veidotājus, ierēdņus, pilsonisko sabiedrību un iedzīvotājus.

Kādas ir piedāvātās iespējas?

“Erasmus+” dod iespēju augstskolām:

  • organizēt un koordinēt cilvēkresursus un ar dokumentiem saistītos resursus Eiropas studiju jomā,
  • vadīt pētījumus par konkrētām tēmām,
  • izstrādāt mācību saturu un instrumentus ar mērķi atjaunot un papildināt esošos kursus un mācību programmas,
  • sekmēt debates un pieredzes apmaiņu ar ES saistītos jautājumos,
  • sistemātiski publicēt pētniecības rezultātus.

No augstskolām, kuras piedalās, tiek sagaidīts, ka tās atbalsta centra stratēģisko attīstību, sniedzot norādījumus un redzējumu, kā arī veicinot centra iniciatīvas un darbības.

Kā tas darbojas?

Organizācijai, kura plāno pieteikties, ir jābūt jebkur pasaulē reģistrētai augstskolai. Ja attiecīgā augstskola ir no programmas valsts, tai ir jābūt parakstījušai “Erasmus+” Augstākās izglītības hartu.

No izcilības centriem var tikt sagaidīts, ka tie:

  • piedalās komunikatīvos un informatīvos pasākumos Eiropas un valsts līmenī,
  • organizē pasākumus, lekcijas, seminārus vai darbseminārus ar politikas veidotājiem vietējā, reģionu un valsts līmenī, kā arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un skolām,
  • par darbību rezultātiem stāsta semināros vai lekcijās, kas domāti plašai sabiedrībai un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem,
  • veido tīklus ar citām organizācijām un personām, kas saņem atbalstu no Jean Monnet iniciatīvas,
  • publicē informāciju par savu darbību atvērto izglītības resursu formātā.

Vienā iestādē vienlaikus var būt tikai viens izcilības centrs.

Kas vēl ir jāzina?

Ja ir jāmaina centra koordinators, jānosūta rakstisks pieprasījums Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai.

Konkrētā izcilības centrā var sadarboties vairākas iestādes vai organizācijas, kas ir reģistrētas tajā pašā pilsētā vai reģionā, bet tām ir jābūt skaidri apzīmētām kā institūcijām vai struktūrām, kas specializējušās Eiropas studijās, un tām ir jādarbojas kādas augstskolas sastāvā.

Kā pieteikties?

Ieinteresētajām organizācijām jāpiesakās dalībai ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Plašāka informācija

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par Jean Monnet izcilības centriem. Cita informācija ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, vērsieties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā vai Eiropas Komisijā.

Bendrinti šį puslapį