Ionaid Barr Feabhais Jean Monnet

Conas iarratas a dhéanamh

Bá cheart d'eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach é a sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Cad is aidhm dóibh?

Tá na hIonaid Barr Feabhais ceaptha a bheith ina lárphointe faisnéise agus scileanna maidir le gnóthaí an Aontais Eorpaigh.

Bailíonn na hIonaid saineolas agus tuiscint na saineolaithe ardleibhéil chun naisc a fhorbairt leis na hábhair agus idir na hábhair a bhaineann leis an Aontas, agus ina theannta sin forbraíonn siad gníomhaíochtaí trasnáisiúnta agus naisc le hinstitiúidí eile i dtíortha eile.

Ina theannta sin, tá siad ceaptha teagmháil a dhéanamh le mic léinn atá ag déileáil le hábhair ghaolmhara, agus le lucht déanta beartais, státseirbhísigh, leis an tsochaí shibhialta agus leis an bpobal.

Cén deis atá ann?

Tugann Erasmus+ deis d'institiúidí ardoideachais:

  • acmhainní doiciméadacha agus daonna maidir le cúrsaí léinn san Aontas a eagrú agus a chomhordú
  • ceannasaíocht a léiriú ar ghníomhaíochtaí taighde i sainábhair áirithe
  • ábhar agus uirlisí teagaisc a fhorbairt chun cúrsaí agus curaclaim reatha a chomhlánú
  • an díospóireacht agus an malartú eispéireas faoin Aontas a fheabhsú
  • torthaí gníomhaíochtaí taighde a fhoilsiú go córasach.

na hInstitiúidí Ardoideachais atá páirteach ceaptha tacú le forbairt straitéiseach an Ionaid, treoir agus inspioráid a thabhairt don tionscnamh, agus tionscnaimh agus gníomhaíochtaí an Aonaid a chur chun cinn

Conas a oibríonn sé?

Ní mór don eagraíocht a chuireann iarratas isteach a bheith ina hInstitiúid Ardoideachais agus í lonnaithe in áit éigin ar domhan. Más i dTír Cláir atá an Institiúid Ardoideachais lonnaithe, caithfidh Cairt Ardoideachais Erasmus don Ardoideachas bhailí a bheith ag an institiúid sin.

Bítear ag dréim leis go ndéanfadh Ionaid Barr Feabhais an méid seo a leanas:

  • páirt a ghlacadh in imeachtaí cumarsáide agus faisnéise ar leibhéal na hEorpa agus ar an leibhéal náisiúnta,
  • imeachtaí, léachtaí, seimineáir, nó ceardlanna a eagrú le lucht déanta beartas ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta nó leis an tsochaí shibhialta nó le scoileanna,
  • torthaí a gcuid gníomhaíochtaí a fhógairt trí sheimineáir nó léachtaí a reáchtáil atá dírithe ar an bpobal i gcoitinne nó ar ionadaithe na sochaí sibhialta
  • líonrú le heagraíochtaí eile agus le daoine aonair a fhaigheann tacaíocht ó Ghníomhachtaí Jean Monnet
  • a gcuid gníomhaíochtaí a fhoilsiú ina n-acmhainní oideachais oscailte.

Ní ceadmhach d’institiúid ach Ionad Barr Feabhais amháin sa turas a óstáil.

Cén t-eolas eile is ceart a bheith agat?

I gcás inar gá duine eile a theacht in ionad chomhordaitheoir an Ionaid, ní mór iarraidh a sheoladh i scríbhinn chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA).

D'fhéadfadh roinnt mhaith institiúidí agus eagraíochtaí ón réigiún nó ón gcathair chéanna a bheith rannpháirteach in Ionad Barr Feabhais, ach ní mór dóibh a bheith ina n-institiúid nó ina n-eintiteas so-aitheanta a bhfuil léann an Aontais Eorpaigh mar shainréimse aici, agus ní mór gur Institiúid Ardoideachais a óstálfadh iad.

Iarratas a dhéanamh

Bá cheart d'eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach é a sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais faoi Ionaid Barr Feabhais Jean Monnet, ach mar sin féin, tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais le fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Chun tuilleadh eolais a fháil, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúirleis an gCoimisiún Eorpach.

Comhroinn an leathanach seo