Jean Monnet’ tippkeskused

Kuidas taotleda?

Taotlus tuleb esitada Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Eesmärk

Jean Monnet’ tippkeskus on Euroopa Liitu käsitlevate teemadega seotud pädevuse ja teadmiste keskus.

Keskused koondavad kõrgetasemelisi eksperditeadmisi, et luua seoseid ELi uuringute eri teemade vahel, korraldada rahvusvahelisi üritusi ja luua sidemeid teiste riikide kõrgkoolidega.

Keskus on ka üliõpilaste, poliitikakujundajate, ametnike, kodanikuühiskonna ja üldsuse kontaktpunkt.

Võimalused

Erasmus+ raames saavad kõrgkoolid:

  • korraldada ja koordineerida Euroopa Liidu uuringutega seotud inimressursse ja dokumente;
  • juhtida teadustegevust konkreetsetel teemadel;
  • töötada välja sisu ja vahendeid, et ajakohastada olemasolevaid kursuseid ja õppekavasid;
  • edendada ELiga seotud arutelu ja kogemuste vahetamist;
  • avaldada süsteemselt teadustegevuse tulemusi.

Osalevad kõrgkoolid peaksid toetama keskuse strateegilist arengut, esitades algatuse elluviimise suuniseid ja visioone ning edendades selle meetmeid ja tegevusi.

Kuidas see toimib?

Osalemistaotluse saab esitada kõrgkool, mis võib olla asutatud ükskõik millises maailma riigis. Programmiriigis asutatud kõrgkoolil peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Tippkeskuste ülesanded on muu hulgas:

  • osaleda Euroopa ja riigi tasandil toimuvatel teabevahetusüritustel;
  • korraldada koos poliitikakujundajate ning kodanikuühiskonna ja koolidega kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke üritusi, loenguid, seminare, õpikodasid;
  • edastada teavet oma tegevuse tulemuste kohta seminaridel või loengutel, mis on mõeldud avalikkusele ja kodanikuühiskonna esindajatele;
  • luua võrgustikke teiste Jean Monnet' meetmete raames toetust saavate organisatsioonide ja üksikisikutega;
  • avaldada oma tegevuse tulemused avatud õppematerjalina.

Ühes kõrgkoolis võib korraga olla ainult üks tippkeskus.

Mida võiksite veel teada?

Tippkeskuse koordinaatori vahetamiseks tuleb Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametile saata kirjalik taotlus.

Tippkeskus võib teha koostööd mitme samas linnas või piirkonnas asutatud kõrgkooli või organisatsiooniga, kuid nende nimes peab selgelt väljenduma, et nad on spetsialiseerunud Euroopa Liidu uuringutele ning neid peab haldama kõrgkool.

Kuidas taotleda?

Taotlus tuleb esitada Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Lisateave

Põhiteabe Jean Monnet' tippkeskuste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Taotlemise kohta saate teavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.

Küsimuste korral võtke ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti või Euroopa Komisjoniga.

Jaga seda lehte