Κέντρα αριστείας Jean Monnet

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ποιος είναι ο στόχος

Τα κέντρα αριστείας έχουν σχεδιαστεί με στόχο να αποτελούν εστίες γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κέντρα αυτά συγκεντρώνουν την τεχνογνωσία και τις ικανότητες εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου και αποσκοπούν στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των διαφόρων κλάδων στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών, καθώς και στη δημιουργία διακρατικών δραστηριοτήτων και δεσμών με άλλα ιδρύματα σε άλλες χώρες.

Αποσκοπούν επίσης στην προσέγγιση φοιτητών που ασχολούνται με παρεμφερή αντικείμενα, καθώς και φορέων χάραξης πολιτικής, δημόσιων υπαλλήλων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ευρύτερου κοινού.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Το Erasmus+ δίνει σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) τη δυνατότητα:

  • οργάνωσης και συντονισμού ανθρώπινων πόρων και τεκμηρίωσης σχετικά με σπουδές σε θέματα ΕΕ
  • ανάληψης ερευνητικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς
  • δημιουργίας περιεχομένου και εργαλείων διδασκαλίας με σκοπό την επικαιροποίηση και τη συμπλήρωση των υφιστάμενων μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών
  • ενίσχυσης του διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την ΕΕ
  • συστηματικής δημοσίευσης των αποτελεσμάτων ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Τα συμμετέχοντα ΑΕΙ θα πρέπει να στηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξη του κέντρου αριστείας, παρέχοντάς του καθοδήγηση και όραμα και προωθώντας τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητές του.

Πώς γίνεται

Για να υποβάλει ένα ίδρυμα αίτηση πρέπει να είναι ΑΕΙ εγκατεστημένο οπουδήποτε στον κόσμο. Αν το ΑEI είναι εγκατεστημένο σε χώρα του προγράμματος, πρέπει να διαθέτει έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τα κέντρα αριστείας αναμένεται ότι θα:

  • συμμετέχουν σε δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
  • διοργανώνουν εκδηλώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια ή εργαστήρια σε συνεργασία με φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σχολικά ιδρύματα
  • διαδίδουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους μέσω σεμιναρίων ή διαλέξεων προς το ευρύ κοινό και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών
  • δημιουργούν δίκτυα με άλλους οργανισμούς και άτομα που λαμβάνουν στήριξη από τις δράσεις Jean Monnet
  • δημοσιεύουν τις δραστηριότητές τους με τη μορφή ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.

Ένα ίδρυμα μπορεί να φιλοξενεί μόνον ένα κέντρο αριστείας τη φορά.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Για την αντικατάσταση του συντονιστή ενός κέντρου, πρέπει να υποβληθεί γραπτή αίτηση στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (ΕACEA).

Ένα κέντρο αριστείας μπορεί να περιλαμβάνει τη συνεργασία διαφόρων ιδρυμάτων ή οργανισμών εγκατεστημένων στην ίδια πόλη ή περιφέρεια, αλλά πρέπει να είναι ιδρύματα ή οργανισμοί που εξειδικεύονται σαφώς στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών, και πρέπει να φιλοξενούνται από ένα ΑΕΙ.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για τα κέντρα αριστείας Jean Monnet. Ωστόσο, περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης παρέχει ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα