Центрове за високи постижения „Жан Моне“

Как да кандидатствам

Организациите трябва да кандидатстват чрез Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Каква е целта?

Целта на центровете за високи постижения „Жан Моне“ е да служат като центрове за знания и умения по въпроси, свързани с Европейския съюз.

В центровете се концентрират експертният опит и познания на експерти на високо равнище, за да се създават връзки между различните теми, свързани с ЕС, както и за да се осъществяват международни дейности и да се изграждат връзки с други институции в други страни.

Те също така имат за цел да достигнат до студентите, изучаващи близки дисциплини, както и до отговорните за разработването на европейските политики лица, държавните служители, гражданското общество и обществеността.

Какви са възможностите?

„Еразъм+“ дава възможност на висшите училища:

  • да организират и координират човешки и документални ресурси в областта на европеистиката
  • да ръководят научноизследователски дейности по конкретни теми
  • да разработват учебно съдържание и инструменти с цел актуализиране и допълване на съществуващите курсове и учебни програми
  • да повишават качеството на дебата и обмена на опит по въпроси, свързани с ЕС
  • да публикуват систематично резултатите от научноизследователските дейности.

От участващите висши учебни заведения се очаква да подпомагат стратегическото развитие на съответния център, като предоставят насоки и визия, както и да популяризират неговите инициативи и дейности.

Как функционира?

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да са висши училища. Ако дадено висше училище е от страна по програмата, то трябва да притежава валидна Харта за висше образование „Еразъм“.

От центровете за високи постижения може да се очаква:

  • да участват в комуникационни и информационни прояви на европейско и национално равнище
  • да организират прояви, лекции, семинари или работни срещи с участието на политици на местно, регионално и национално равнище, както и на представители на гражданското общество и училищата
  • да споделят резултатите от своите дейности чрез семинари или лекции, насочени към широката общественост и представителите на гражданското общество
  • да изграждат мрежи от контакти с други организации и лица, получаващи подкрепа по инициативата „Жан Моне“
  • да публикуват информация за своите дейности под формата на отворени образователни ресурси.

В даден момент към една институция може да има само един център за високи постижения.

Какво друго трябва да знаете?

Ако е необходимо координатор на център да бъде заменен, трябва да се изпрати писмено искане до Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA).

В даден център за високи постижения могат да си сътрудничат няколко институции или организации, установени в един и същ град или регион, но той трябва да е изрично обозначен като институция или структура, специализирана в областта на европеистиката, и трябва да е създаден в рамките на висше учебно заведение.

Как да кандидатствате?

Организациите трябва да кандидатстват чрез Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Научете повече

Основният източник на информация за центровете за високи постижения „Жан Моне“ е ръководството за програма „Еразъм+“, а повече информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

За допълнителна информация можете да се обърнете към Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура или да се свържете с Европейската комисия.

Споделете тази страница