Gníomhaíochtaí Oibre Deonaí Erasmus+

Forléargas

Cuidíonn scéim Gníomhaíochtaí Oibre Deonaí Erasmus+ le daoine óga dul ag taisteal ar an gcoigríoch chun bheith páirteach i dtionscadail oibre deonaí.

Tá Erasmus+ ar cheann de na cláir mhaoiniúcháin atá ag an Aontas Eorpach chun tacú le gníomhaíochtaí oibre deonaí a dhéantar faoi choimirce Thionscnamh an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. 

Trí bheith páirteach sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, beidh tú ar dhuine de dhream daoine óga atá ar aon mheon le chéile agus atá ag cuidiú sochaí níos uilechuimsithí agus níos aontaithe a chruthú.

Nuair a rachaidh tú i mbun obair dheonach d’eagraíocht ar an gcoigríoch, beidh tú do do thiomnú féin d’obair na heagraíochta sin. Is iomaí cineál gníomhaíochta a d’fhéadfadh a bheith i gceist i dtionscadail oibre deonaí: obair don óige, mar shampla, nó gníomhaíochtaí cultúrtha, cúram sóisialta nó cosaint an chomhshaoil. Ag obair go lánaimseartha, gan aon phá, a bhíonn an t-oibrí deonach.

Trí uirlis aitheantais an Ógphas gheobhaidh tú aitheantas fud fad na hEorpa as do chuid oibre deonaí, agus as an méid a fhoghlaimeoidh tú lena linn. Chomh maith leis sin, ag deireadh do thréimhse seirbhíse deonaí, gheobhaidh tú teastas rannpháirtíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. 

Má tá tú i d’oibrí deonach cheana agus tú páirteach i nGníomhaíocht Oibre Deonaí de chuid Erasmus+, ba chóir duit an Pacáiste Eolais a léamh, áit a mínítear cad leis ar chóir duit a bheith ag súil agus áit a bhfaighidh tú eolas ar an Ógphas agus ar an gclúdach árachais a chuirtear ar fáil.

Má tá tú ag iarraidh teanga na háite a mbeidh tú i mbun obair dheonach ann a fhoghlaim, gheobhaidh tú cuidiú ar Tacaíocht Teanga Ar Líne, suíomh de chuid Erasmus+.

Fad na tréimhse oibre deonaí

Coicís, ar a laghad, a mhaireann tréimhse oibre deonaí, agus 12 mhí, ar a mhéad.

Tá deiseanna oibre deonaí ar fáil faoi Erasmus+ sna tíortha atá i gClár Erasmus+ agus tíortha comharsanachta atá i bpáirt le Erasmus+, agus dá réir sin tá de rogha agat freisin dul i mbun obair dheonach taobh amuigh den Eoraip.

Na coinníollacha

Le go mbeidh cead agat clárú agus a bheith páirteach, ní mór duit a bheith idir 17 mbliana agus 30 bliain d’aois. 

Maoiniú

Íocfar cibé costais riachtanacha a ghabhfaidh leis an tionscadal oibre deonaí a mbeidh tú páirteach ann. Cuirfear lóistín leapa agus boird, agus cóiríocht taistil áitiúil ar fáil duit, de réir do chuid riachtanas. B’fhéidir freisin go bhfaighfeá roinnt bheag ‘airgid phóca’.

Cuirfear gach oibrí deonach faoi chlúdach árachais ar feadh an ama a mbeidh sé ar an gcoigríoch.

Conas iarratas a dhéanamh

Tacaíonn Erasmus+ leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach. Más as tír atá i gclár Erasmus+ thú, tig leat dul i mbun gníomhaíochtaí oibre deonaí ach clárú ar thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Nuair a bheidh tú cláraithe, féadfaidh tú:

  • tionscadal oiriúnach a chuardach sa liosta folúntas a fhoilsítear agus a bhíonn ar fáil do na rannpháirtithe cláraithe, nó
  • fanacht go dtaga eagraíocht i dteagmháil leat chun áit a thairiscint duit.

Más as tír atá i gcomhpháirtíocht le Erasmus+ thú, tig leat iarratas díreach ar obair mar Oibrí Deonach Erasmus+ a chur isteach tríd an eagraíocht atá freagrach as tú a chur amach ar an gcoigríoch, sin nó iarratas a dhéanamh tríd an eagraíocht atá freagrach as tú a ghlacadh faoina cúram sa tír óstach agus na socruithe praiticiúla uile a dhéanamh. Tá liosta de na heagraíochtaí uile atá páirteach in Obair Dheonach Erasmus+ le fáil ar shuíomh Thairseach Eorpach na hÓige, an suíomh gréasáin do dhaoine óga atá ag an Aontas Eorpach. Ba chóir duit an liosta a bhreathnú, na heagraíochtaí a spreagann do shuim a phiocadh amach, agus teagmháil a dhéanamh leo lena fháil amach an bhfuil áit d’oibrí deonach le tairiscint acu. Tabhair do d’aire go mbíonn tráthanna ann nach mbíonn na heagraíochtaí uile ar an liosta ag lorg oibrithe deonacha nua.

Tuilleadh eolais

Beidh Gníomhaireacht Náisiúnta Erasmus+ do thíre féin in ann cuidiú leat freagra a fháil ar do chuid ceisteanna. Chomh maith leis sin, tig leat úsáid a bhaint as an tseirbhís Ceist a chur ar Thairseach Eorpach na hÓige. 

Comhroinn an leathanach seo