Õppimine välismaal

Erasmus+ helpt bij de organisatie van studenten- en promovendi-uitwisselingen tussen Erasmus+-programmalanden en partnerlanden.

Door met Erasmus+ in het buitenland te studeren, kun je je communicatieve, interculturele en taalvaardigheden verbeteren en "soft skills" opdoen, die werkgevers erg belangrijk vinden. Lees meer over de voordelen van een uitwisseling met het buitenland.

Je kunt je studieverblijf in een programmaland ook combineren met een stage waarmee je werkervaring opdoet, wat nog belangrijker is voor je kansen op de arbeidsmarkt.

Studeren in het buitenland is mogelijk voor bachelor- en masterstudenten en voor promovendi.

De online-taalhulp van Erasmus+ helpt je op weg met de taal waarin je je studie gaat volgen, als dat in een programmaland is.

Studenten met een lichamelijke, geestelijke of gezondheidsgerelateerde beperking kunnen een aanvullende financiering aanvragen zodra zij geselecteerd zijn voor een studieverblijf in het buitenland.

Duur

Je studieverblijf in het buitenland duurt minimaal 3 maanden (of een trimester) en maximaal 12 maanden.

Je kunt meermaals deelnemen aan een Erasmus+-uitwisseling, als student of als stagiair, maar je kunt binnen één studiecyclus in totaal niet meer dan 12 maanden in het buitenland doorbrengen.

Met "cyclus" bedoelen we een studieniveau zoals bepaald in het Europees kwalificatiekader:

  • Eerste cyclus (bachelor of equivalent) EKK 5/6
  • Tweede cyclus (master of equivalent) EKK 7
  • Derde cyclus (doctoraat/promotie of equivalent) EKK 8

Voor opleidingen die maar uit één cyclus bestaan, zoals, in sommige landen, geneeskunde of architectuur, kun je met Erasmus+ maximaal 24 maanden naar het buitenland.

Voorwaarden

Om met Erasmus+ in het buitenland te kunnen studeren, moet je ingeschreven zijn bij een instelling voor hoger onderwijs en een studie volgen die leidt tot een erkend diploma of een erkende kwalificatie op tertiair niveau. Studenten in de eerste cyclus moeten ten minste in het tweede jaar van hun studie zitten.

Je studieverblijf in het buitenland moet relevant zijn voor je opleiding en je persoonlijke ontwikkeling en deel uitmaken van het studieprogramma dat je volgt.

Je eigen hogeschool of universiteit en de instelling voor hoger onderwijs waar je gaat studeren, moeten onderling een interinstitutionele overeenkomst gesloten hebben voordat je er met Erasmus+ kunt studeren.

Beide instellingen moeten ook het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs onderschrijven (als zij in een programmaland gevestigd zijn). Instellingen in partnerlanden beloven zich aan het handvest te houden als zij de interinstitutionele overeenkomsten ondertekenen.

Academische erkenning

Voorafgaand aan het studieverblijf in het buitenland

  1. Jij, je eigen hogeschool of universiteit, en de hogeronderwijsinstelling waar je gaat studeren moeten een studieovereenkomst ondertekenen om de uitwisseling transparant en efficiënt voor te bereiden, en afspreken hoe succesvol afgeronde activiteiten in het buitenland erkend zullen worden. In dit document staan de rechten en plichten van alle betrokken partijen.
  2. Je ontvangt het Erasmus+-studentenhandvest, waarin staat wat jouw rechten en plichten zijn tijdens je studieverblijf in het buitenland.

Na afloop van de studieperiode in het buitenland

  1. De instelling waarbij je in het buitenland gestudeerd hebt, moet jou en je eigen hogeschool of universiteit een verklaring geven waarin staat dat het afgesproken programma is afgerond en welke resultaten je hebt behaald.

  2. Je eigen hogeschool of universiteit moet, zoals afgesproken in de studieovereenkomst, alle behaalde studiepunten erkennen (met behulp van het Europees studiepuntensysteem of het equivalent daarvan), zodat ze automatisch meetellen voor je opleiding.

  3. Als je eigen hogeschool of universiteit in een programmaland gevestigd is, moet het studieverblijf in het buitenland ook worden vermeld in het diplomasupplement.

Meer over de Richtsnoeren voor het gebruik van de studieovereenkomst

Financiële steun

Veel studenten die deelnemen aan Erasmus+ hebben recht op een Erasmus+-beurs als tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten. De hoogte is afhankelijk van het verschil tussen de kosten van levensonderhoud in eigen land en het land waar je naar toe gaat, het aantal studenten dat een beurs aanvraagt, de afstand tussen de landen en de beschikbaarheid van andere beurzen.

Als je tussen twee programmalanden reist, kan het nationale agentschap of je eigen hogeschool of universiteit je meer vertellen over de geldende bedragen. Er is ook extra steun voor studenten die stage gaan lopen, kansarme studenten of uit ultraperifere programmalanden of -regio's.

De hoogte van beurzen en vergoedingen voor uitwisselingen tussen programmalanden worden gepubliceerd in de programmagids van Erasmus+.

Of je nu wel of niet een beurs van Erasmus+ ontvangt, je moet een beursovereenkomst tekenen waarin de duur van je verblijf in het buitenland staat, de hoogte van de beurs, en andere rechten en plichten.  

Als je naar een ander programmaland gaat, is het jouw eigen hogeschool of universiteit die jouw beursovereenkomst ondertekent en verantwoordelijk is voor alle betalingen.

Als je van een programmaland naar een partnerland gaat, of andersom, ondertekent de instelling voor hoger onderwijs in het gastland de beursovereenkomst. Beide onderwijsinstellingen beslissen onderling wie verantwoordelijk is voor de betalingen aan jou.

Als Erasmus+-student hoef je geen collegegeld, inschrijvingsgeld, examengeld of toegangsgeld voor laboratoria of bibliotheken aan de onderwijsinstelling in het buitenland te betalen. Misschien moet je wel een klein bedrag voor een verzekering of lidmaatschap van een studentenvereniging betalen.

In sommige gevallen heb je recht op een extra beurs van je eigen hogeschool of universiteit, van de overheid of uit andere bronnen. Dit kun je nagaan in de Europese fondsengids of op de studieportalen.

Misschien kom je ook in aanmerking voor een beurs voor een gezamenlijke masteropleiding of een gezamenlijke promotieprogramma.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Je kunt je aanmelden via het bureau buitenland of het Erasmus+-bureau van je hogeschool of universiteit.

De selectieprocedure moet eerlijk en transparant verlopen.

Regelingen voor studenten met een lichamelijke, geestelijke of gezondheidsgerelateerde beperking

Studenten met een lichamelijke, geestelijke of gezondheidsgerelateerde beperking kunnen een aanvullende financiering aanvragen zodra zij geselecteerd zijn voor een studieverblijf in het buitenland.

Lees verder

Zorg dat je weet wat je rechten zijn wanneer je in het buitenland studeert of stage loopt.

Heb je nog vragen over Erasmus+, kijk dan in de FAQs. Vind je daar geen duidelijk antwoord, neem dan contact op met je hogeschool of universiteit, het Erasmus+-agentschap in jouw land, of het nationaal agentschap in het land waar je naar toe wilt.

De ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association biedt Erasmus+-studenten en -alumni een forum voor professionele ontwikkeling, netwerken en interculturele uitwisseling.

Promovendi kunnen ook via de Marie Skłodowska-Curie-acties EU-financiering voor onderzoek in het buitenland aanvragen.

Video: Erasmus+: opening doors to new careers waarin Brechje Schwachofer, de Nederlandse ambassadeur in Cyprus, vertelt welk nut haar Erasmus-uitwisseling heeft gehad voor haar carrière