Studier i udlandet

Erasmus+ hjælper med at formidle udveksling af studerende (også ph.d.-studerende) mellem lande, der deltager i Erasmus+ og mellem partnerlande og lande, der deltager i Erasmus+.

Studier i udlandet giver dig mulighed for at forbedre dine kommunikationsmæssige, sproglige og interkulturelle færdigheder og opnå en række "bløde" kvalifikationer, som dine fremtidige arbejdsgivere vil sætte stor pris på. Læs mere om fordelene ved udvekslingsophold i udlandet.

Du kan desuden kombinere din studietid i et land, der deltager i Erasmus+ med et praktikophold og dermed opnå arbejdserfaring – noget der bliver stadig vigtigere, når man skal i gang på jobmarkedet.

Udvekslingsophold er tilgængelige for studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.

Med adgang til den sproglige onlinesupport i Erasmus+ får du hjælp til at lære det sprog, du skal bruge på dit studie, hvis du rejser til et land, der deltager i Erasmus+.

Studerende, der har fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer, kan søge om supplerende tilskud, når de er blevet udvalgt til et udvekslingsophold.

Varighed

Dit udvekslingsophold kan vare fra mindst 3 måneder (eller et studiesemester) til højst 12 måneder.

Du kan tage på udvekslingsophold med Erasmus+ flere gange, enten som studerende eller praktikant, men din samlede tid i udlandet (inklusive studieperioder) må ikke overskride 12 måneder pr. studietrin.

Studietrin betyder studieniveau som defineret i den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF):

  • Første trin svarer til bachelor eller tilsvarende EQF-niveau 5-6
  • Andet trin svarer til kandidat eller tilsvarende EQF-niveau 7
  • Tredje trin svarer til ph.d. eller tilsvarende EQF-niveau 8

Hvis du læser fag, der kun har ét trin som f.eks. medicin og arkitektur, kan du komme på udvekslingsophold med Erasmus+ i op til 24 måneder.

Betingelser

For at kunne studere i udlandet via Erasmus+ skal du gå på en højere læreanstalt og være tilmeldt en studieretning, der fører til en anerkendt akademisk grad eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau. Hvis du er studerende på første trin, skal du mindst være i gang med dit andet studieår.

Dit studieophold i udlandet skal være relevant for dit førstetrinsstudium og for dine personlige udviklingsbehov, og det skal indgå i det uddannelsesprogram, du følger.

Din hjeminstitution og værtsinstitutionen skal have underskrevet en interinstitutionel aftale, for at du kan studere i det pågældende land.

Derudover skal begge institutioner have underskrevet Erasmuschartret for videregående uddannelse (hvis de begge ligger i et programland). Institutioner i partnerlande forpligter sig til at overholde principperne i chartret, når de underskriver de interinstitutionelle aftaler.

Akademisk anerkendelse

Inden dit udvekslingsophold:

  1. skal du, din hjeminstitution og værtsinstitutionen underskrive en uddannelsesaftale for studerende for at sikre, at forberedelsen til dit ophold er gennemsigtig og effektiv, og for at beslutte, hvordan dit velgennemførte studieophold skal anerkendes. I aftalen fastlægges de enkelte parters rettigheder og forpligtelser.
  2. vil du modtage chartret for studerende under Erasmus+, som beskriver dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med dit udvekslingsophold.

Efter dit udvekslingsophold:

  1. skal værtsinstitutionen give dig og din hjeminstitution en eksamensudskrift, som bekræfter gennemførelsen af det aftalte program og anerkender resultaterne.

  2. skal hjeminstitutionen anerkende de optjente point (ved brug af ECTS (det europæiske meritoverførselssystem) eller et tilsvarende system) som fastlagt i uddannelsesaftalen inden dit udlandsophold og lade dem indgå i dit samlede eksamensresultat uden at stille yderligere krav.

  3. Hvis din hjeminstitution ligger i et land, der deltager i Erasmus+, skal dit udvekslingsophold desuden registreres i tillægget til eksamensbeviser.

Læs mere om retningslinjerne for anvendelse af uddannelsesaftaler på studier.

Finansiel støtte

Tilskuddet via Erasmus+ gives som et bidrag til dækning af dine rejse- og leveomkostninger. Det kan variere afhængigt af forskellen mellem leveomkostninger i dit land og i værtslandet, antallet af studerende, der søger om tilskud, afstanden mellem de to lande og din adgang til at modtage anden støtte.

Hvis både dit eget land og værtslandet deltager i Erasmus+, kan det nationale agentur i dit hjemland og din hjeminstitution oplyse dig om de gældende tilskudssatser. Ekstra tilskud kan søges af studerende, der rejser ud på praktikophold, dårligt stillede studerende og studerende fra programlande og -regioner i den yderste periferi.

Tilskudssatserne og de faste tilskudsbeløb, der gælder for udveksling mellem programlande og partnerlande er angivet i programguiden for Erasmus+.

Uanset om du får tilskud via Erasmus+ eller deltager i Erasmus+ uden at få tilskud, skal du underskrive en tilskudsaftale , som angiver varigheden af opholdet, tilskudsbeløbet og dine rettigheder og forpligtelser.  

Hvis du rejser fra ét programland til et andet, er det din hjeminstitution, der underskriver din tilskudsaftale og sørger for alle udbetalinger.

Hvis dit udvekslingsophold involverer både et programland og et partnerland, skal din hjeminstitution underskrive din tilskudsaftale. De to berørte uddannelsesinstitutioner aftaler indbyrdes, hvem af dem, der udbetaler dit tilskud.

Som studerende under Erasmus+ bliver du fritaget for studieafgift, registreringsafgift og eksamensafgift samt for betaling for brug af laboratorier og biblioteker i værtsinstitutionen. Du vil muligvis skulle betale mindre gebyrer for forsikring og medlemskab af en studenterforening.

Du vil eventuelt kunne få yderligere tilskud fra din egen institution, staten eller andre kilder. Tjek European Funding Guide eller StudyPortals.

Du er muligvis berettiget til at ansøge om et stipendium til et fælles kandidat- eller ph.d.-program.

Sådan søger du

Du skal ansøge via det internationale kontor for Erasmus+ i din egen uddannelsesinstitution.

Udvælgelsen af ansøgere skal foretages af din uddannelsesinstitution på en retfærdig og gennemsigtig måde.

Ordninger for studerende med fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer

Studerende, der har fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer, kan søge om supplerende tilskud, når de er blevet udvalgt til et udvekslingsophold.

Få mere at vide

Sæt dig ind i dine rettigheder som studerende eller praktikant i udlandet.

Hvis du har yderligere spørgsmål om deltagelse i Erasmus+, er det en god ide at tjekke ofte stillede spørgsmål, inden du kontakter din uddannelsesinstitution, det nationale kontor i dit hjemland, hvis det drejer sig om programlande eller det nationale agentur, hvis det drejer sig om partnerlande.

Sammenslutningen for studerende og alumner, ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association, giver medlemmerne en dynamisk platform for netværk, personlig udvikling og interkulturel udveksling.

Ph.d.-studerende kan desuden få EU-støtte til forskningsophold i udlandet via Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne.

Video: I Erasmus+: opening doors to new careers fortæller Brechje Schwachofer, Hollands ambassadør i Cypern, hvordan hendes udvekslingsophold med Erasmus hjalp hende til at gøre karriere inden for den hollandske udenrigstjeneste.