Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

Prehľad

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus (EMJMD) je prestížny integrovaný medzinárodný študijný program, ktorý spoločne poskytuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

EMJMD udeľuje štipendiá financované EÚ najlepším študentom, ktorí sa prihlásia do každoročných výberových kôl.

Štúdium sa musí uskutočniť aspoň v dvoch krajinách zapojených do programu. Časť štúdia sa môže uskutočniť aj v partnerskej krajine, ak je do konzorcia zapojená inštitúcia z partnerskej krajiny.

Trvanie

EMJMD je študijný program, ktorý zodpovedá 60, 90 alebo 120 kreditom ECTS. To znamená, že trvá minimálne 12 a maximálne 24 mesiacov.

Podmienky

Prihlásiť sa môžu študenti magisterského štúdia na celom svete.

Musíte mať vysokoškolský diplom prvého stupňa alebo preukázať uznávanú rovnocennú úroveň vzdelávania podľa vnútroštátnych právnych predpisov a postupov v krajinách, ktoré udeľujú diplom.

Ak ste už získali štipendium EMJMD alebo štipendium magisterského štúdia Erasmus Mundus/spoločného doktorandského štúdia, nie ste oprávnený žiadať o ďalšie štipendium EMJMD. V čase, keď dostávate štipendium EMJMD, nemôžete byť príjemcom iného štipendijného programu EÚ.

Akademický kredit

Po úspešnom ukončení študijného programu získate buď spoločný diplom (t. j. jeden diplom vydaný v mene najmenej dvoch inštitúcií vysokoškolského vzdelávania združených v konzorciu EMJMD), alebo viacnásobný diplom (t. j. aspoň dva diplomy vydané dvoma inštitúciami vysokoškolského vzdelávania združenými v konzorciu EMJMD).

Ak chcete zistiť, či vaše spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus bude uznané v určitej krajine, obráťte sa na príslušné orgány a poskytnite im oficiálny názov kurzu.

Finančná podpora

Finančnú podporu z programu Erasmus+ môžu získať len študenti, ktorých organizujúce konzorcium prijalo na štúdium a následne im udelilo štipendium EMJMD.

Štipendiá EMJMD pokrývajú vaše študijné náklady (vrátane školného, nákladov na knižnice a laboratóriá, plného poistného krytia a všetkých ostatných povinných nákladov súvisiacich s magisterským štúdiom); prispejú aj na krytie vašich cestovných nákladov a nákladov na usídlenie a ich súčasťou sú aj mesačné diéty počas celej dĺžky študijného programu.

Celková výška štipendia sa líši v závislosti od dĺžky trvania vášho štúdia a vašej štátnej príslušnosti (študenti z krajín mimo EÚ dostávajú vyššie štipendiá).

Kandidátom z partnerských krajín sa udeľuje najmenej 75 % štipendií.

Ako podať žiadosť

Študenti by sa mali oboznámiť s online katalógom EMJMD a informácie o štúdiu a o postupe a spôsobe podania žiadosti by si mali vyžiadať priamo od konzorcia, ktoré štúdium organizuje.

Tento zoznam sa každé leto dopĺňa o nový súbor vybraných programov spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus. Väčšina konzorcií vyžaduje, aby sa žiadosti v prípade študijných programov, ktoré sa začnú v nasledujúcom akademickom roku, podávali v období od októbra do januára.

Ďalšie informácie

V brožúre „24 uhlov pohľadu“ hovoria akademici o skúsenostiach z vlastných programov spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus.

Oboznámte sa so svojimi právami, ktoré máte počas svojho štúdia v zahraničí.

Podrobné informácie o týchto možnostiach obsahuje aj sprievodca programom Erasmus+.

Národné agentúry (pre krajiny zapojené do programu) a národné kancelárie (pre partnerské krajiny) odpovedia na vaše otázky a pomôžu vám so žiadosťami.

Asociácia ESAA (Asociácia študentov a absolventov programu Erasmus+) ponúka súčasným a bývalým študentom dynamické fórum na vytváranie sietí, profesionálny rozvoj a medzikultúrnu výmenu.

Ďalšie možnosti získania štipendia nájdete na stránkach Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Doktorandi môžu dostať podporu EÚ na výskum v zahraničí prostredníctvom akcií Marie Skłodowska-Curie.

Video: Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus – spoločne k vynikajúcim výsledkom, rozhovor s Shqipe Neziri, riaditeľkou Rozvojového programu Organizácie Spojených národov a Protikorupčného programu v Kosove a bývalými študentmi magisterského štúdia Erasmus Mundus v oblasti verejnej politiky, ktorí v rokoch 2009 – 2010 študovali na univerzite v Yorku (Spojené kráľovstvo) a v rokoch 2010 – 2011 na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (Maďarsko)

Súvisiace správy a udalosti

Zdieľajte túto stránku