Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

Jak się zgłosić?

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat studiów i procedur selekcji, studenci powinni zapoznać się z katalogiem online wspólnych programów studiów magisterskich Erasmus Mundus i skontaktować się z konsorcjum oferującym dane studia magisterskie.

Informacje ogólne

Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus to prestiżowe, łączone, międzynarodowe programy studiów opracowane przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego.

W ramach tej inicjatywy dostępne są finansowane przez UE stypendia przeznaczone dla najlepszych studentów zgłaszających swoją kandydaturę w ramach corocznych procedur selekcji.

Studia muszą odbywać się w co najmniej dwóch krajach uczestniczących w programie. Część zajęć może odbywać się również w krajach partnerskich, o ile w programie uczestniczy instytucja z kraju partnerskiego.

Czas trwania

Wspólny program studiów magisterskich Erasmus Mundus to program studiów wyższych odpowiadający 60, 90 lub 120 punktom zaliczeniowym ECTS. Oznacza to, że trwa on co najmniej 12 miesięcy, a maksymalnie 24 miesiące.

Warunki

Swoją kandydaturę mogą zgłaszać studenci studiów magisterskich z całego świata.

Muszą oni najpierw uzyskać dyplom studiów pierwszego stopnia lub posiadać uznawany równoważny poziom wykształcenia zgodnie z krajowym prawodawstwem i praktykami w krajach wydających dyplomy.

Studenci, którzy w przeszłości skorzystali już ze stypendium przyznanego w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus lub studiów magisterskich Erasmus Mundus bądź wspólnych studiów doktoranckich, nie kwalifikują się do złożenia wniosku o dodatkowe stypendium w ramach inicjatywy wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus. Studenci, którzy otrzymują stypendium wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, nie mogą otrzymywać jednocześnie innego stypendium finansowanego przez UE.

Dyplomy

Pomyślne ukończenie programu studiów prowadzi do uzyskania albo dyplomu studiów wspólnych (tj. jednego dyplomu wydanego w imieniu co najmniej dwóch instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów uczestniczących w konsorcjum), albo kilku dyplomów (tj. co najmniej dwóch dyplomów wydanych przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego uczestniczące w konsorcjum).

Aby dowiedzieć się, czy wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus zostaną uznane w danym kraju, należy skontaktować się z odpowiednimi organami i podać im oficjalną nazwę programu studiów.

Wsparcie finansowe

Aby móc otrzymywać wsparcie finansowe z programu Erasmus+, student musi najpierw zostać przyjęty na studia przez organizujące je konsorcjum, a następnie zostać wyselekcjonowany do grupy stypendystów.

Stypendia przyznawane w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus obejmują koszty studiów (w tym czesne, koszty korzystania z biblioteki i laboratorium, pełny zakres ubezpieczenia i wszelkie pozostałe koszty obowiązkowe związane z odbywaniem studiów magisterskich), wkład w koszty przejazdu i zakwaterowania oraz comiesięcznie koszty utrzymania przez cały czas trwania programu studiów.

Całkowita kwota stypendium zależy od czasu trwania programu i narodowości studenta (studenci spoza UE otrzymują wyższe stypendia).

Co najmniej 75 proc. stypendiów jest przeznaczonych dla kandydatów z krajów partnerskich.

Jak się zgłosić

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat studiów i procedur selekcji, studenci powinni zapoznać się z katalogiem online wspólnych programów studiów magisterskich Erasmus Mundus i skontaktować się z konsorcjum oferującym dane studia magisterskie.

Co roku w lecie do katalogu dodawana jest nowa lista wybranych wspólnych programów studiów magisterskich Erasmus Mundus. Większość konsorcjów wymaga, aby kandydatury zostały złożone między październikiem a styczniem (w odniesieniu do programów studiów rozpoczynających się w następnym roku akademickim).

Więcej informacji

„24 degrees” – nauczyciele akademiccy opowiadają o swoich wspólnych programach studiów magisterskich Erasmus Mundus

Sprawdź, czy wiesz, jakie prawa Ci przysługują podczas studiów za granicą.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.

W razie pytań i problemów z wypełnieniem zgłoszenia pomocy udzielą Ci w przypadku krajów uczestniczących w programie agencje krajowe, a w przypadku krajów partnerskichbiura krajowe.

Stowarzyszenie studentów i absolwentów Erasmus+ (ESAA) to dynamiczne forum, które oferuje studentom i absolwentom możliwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, rozwoju zawodowego i wymiany międzykulturowej.

Więcej ofert stypendialnych można znaleźć na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Doktoranci mogą ubiegać się również o dofinansowanie ze środków unijnych na studia za granicą w ramach programu działań „Maria Skłodowska-Curie”.

Wideo: Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – wspólne dążenie do doskonałości – Shqipe Neziri, manager Programu ONZ ds. Rozwoju oraz Programu Zwalczania Korupcji w Kosowie, absolwent studiów magisterskich Erasmus Mundus na kierunku polityki publicznej odbytych w latach 2009-2010 na Uniwersytecie w Yorku (Wielka Brytania) oraz w latach 2010-2011 na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (Węgry)

Powiązane wiadomości i wydarzenia

Podziel się tą stroną