“Erasmus Mundus” kopīgais maģistra grāds

Kā pieteikties

Lai saņemtu sīkāku informāciju par kursiem un pieteikšanās procedūrām, studentiem ir jāizpēta tīmeklī pieejamais EMKMP katalogs un jāsazinās ar konsorciju, kurš piedāvā konkrēto maģistrantūras programmu.

Pārskats

“Erasmus Mundus” kopīgā maģistrantūras programma (EMKMP) ir prestiža, integrēta, starptautiska studiju programma, kuru kopīgi īsteno starptautisks augstskolu konsorcijs.

EMKMP piešķir ES finansētas stipendijas labākajiem kandidātiem (studentiem), kas pieteikušies ik gadu rīkotā atlases procedūrā.

Studijām ir jānotiek vismaz divās programmas valstīs. Daļu studiju laika var aizvadīt partnervalstī, ja piedalās iestāde no šādas valsts.

Ilgums

EMKMP ir mācību programma, kas atbilst 60, 90 vai 120 Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) kredītpunktiem. Tas nozīmē, ka tās ilgums ir vismaz 12 mēneši, bet ne vairāk par 24 mēnešiem.

Nosacījumi

Var pieteikties studenti no visas pasaules, kas vēlas studēt maģistrantūrā.

Jums jābūt saņēmušam pirmo augstākās izglītības grādu vai jāspēj pierādīt, ka esat sasniedzis atzītu un līdzvērtīgu izglītības līmeni atbilstīgi to valstu tiesībām un praksei, kuras piešķir grādu.

Jums nav tiesību saņemt EMKMP stipendiju, ja agrāk jau esat saņēmis šādu pašu vai “Erasmus Mundus” maģistra studiju programmas vai kopējās doktorantūras stipendiju. Kamēr saņemat EMKMP stipendiju, jūs nedrīkstat saņemt naudu no citas ES finansētas stipendiju sistēmas.

Akadēmiskais rezultāts

Ja studiju programma ir sekmīgi pabeigta, studentam piešķir vai nu kopēju grādu (proti, vienu diplomu, kas izsniegts vismaz divu EMKMP konsorcija augstskolu vārdā), vai vairākus grādus (proti, vismaz divus diplomus, kurus izsniegušas divas EMKMP konsorcija augstskolas).

Lai uzzinātu, vai jūsu “Erasmus Mundus” kopīgo maģistra grādu atzīs kādā konkrētā valstī, sazinieties ar kompetentajām iestādēm un norādiet tām kursa oficiālo nosaukumu.

Finansiāls atbalsts

Lai varētu saņemt “Erasmus+” finansiālu atbalstu, vispirms jums jābūt uzņemtam konsorcija rīkotā kursā un tad atlasītam EMKMP stipendijai.

EMKMP stipendija ir pietiekami liela, lai ar to varētu segt dalības maksu (tostarp mācību maksu un maksu par bibliotēkas un laboratorijas izmantošanu, pilnu apdrošināšanu un visas pārējās obligāti sedzamās izmaksas, kas saistītas ar jūsu mācībām maģistrantūrā); tā daļēji sedz arī jūsu ceļa un iekārtošanās izdevumus un ietver ikmēneša uzturnaudu visā studiju programmas garumā.

Stipendijas kopējais apjoms var būt atšķirīgs atkarībā no kursa ilguma un jūsu pilsonības (studenti no ārpussavienības valstīm saņem lielākas stipendijas).

Vismaz 75 % stipendiju piešķir kandidātiem no partnervalstīm.

Kā pieteikties

Lai saņemtu sīkāku informāciju par kursiem un pieteikšanās procedūrām, studentiem ir jāizpēta tīmeklī pieejamais EMKMP katalogs un jāsazinās ar konsorciju, kurš piedāvā konkrēto maģistrantūras programmu.

Katru vasaru EMKMP sarakstam pievieno jaunas programmas. Vairums konsorciju liek pieteikumus iesniegt no oktobra līdz janvārim, lai kurss varētu sākties nākamajā mācību gadā.

Kur meklēt plašāku informāciju

Izdevumā “24 degrees” augstskolu pārstāvji dalās ar savu pieredzi saistībā ar “Erasmus Mundus” kopīgo maģistra grādu

Pārliecinieties, ka zināt savas tiesības, kad dodaties uz ārzemēm studēt.

Sīku informāciju par šīm iespējām varat atrast arī programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

Atbildēt uz jautājumiem un palīdzēt pieteikumu iesniegšanā var valsts aģentūras (programmas valstīs) un valsts biroji (partnervalstīs).

“Erasmus+” Studentu un absolventu apvienība (ESAA) piedāvā “Erasmus+” studentiem un absolventiem forumu sakaru veidošanai, profesionālai attīstībai un starpkultūru apmaiņai.

Plašāka informācija par iespējam saņemt stipendiju ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē.

Doktorantūras studenti var saņemt ES finansiālu atbalstu ārzemēs pavadītiem pētniecības periodiem arī no Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību budžeta.

Videomateriāls: “Erasmus Mundus” kopīgie maģistra grādi – ceļš uz izcilību” ar Škipi Neziri, ANO Attīstības programmas pretkorupcijas programmas vadītāju Kosovā un “Erasmus Mundus” maģistri sabiedrības vadības specialitātē (viņa 2009.–2010. g. studēja Jorkas Universitātē Lielbritānijā un 2010.–2011. g. Centrāleiropas Universitātē Budapeštā, Ungārijā).