Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart do mhic léinn féachaint sa Chatalóg MCEM ar líne agus dul i dteagmháil leis an gcuibhreannas a chuireann an Mháistreacht ar fáil chun tuilleadh eolais a fháil faoi na cúrsaí agus faoi na dóigheanna le hiarratas a dhéanamh.

Forléargas

Is éard is Máistreacht Chomhpháirteacha Erasmus Mundus (MCEM) ann ná clár gradamach comhtháite idirnáisiúnta staidéir a chuireann cuibhreannas idirnáisiúnta d'institiúidí ardoideachais ar fáil i gcomhar le chéile.

Faoi MCEManna, bronntar scoláireachtaí atá maoinithe ag an Aontas Eorpach ar na mic léinn is fearr a dhéanann iarratas orthu trí na babhtaí roghnúcháin a eagraítear gach bliain.

Ní mór an staidéar a dhéanamh in dhá thír Chláir, ar a laghad. Is féidir cuid den staidéar a dhéanamh i dtíortha Comhpháirtíochta freisin má tá institiúid de chuid na tíre comhpháirtíochta páirteach sa chlár staidéir.

Fad ama

Is clár staidéir é MCEM dár luach 60, 90 nó 120 creidiúint ECTS. Ciallaíonn sin go maireann sé idir 12 mhí ar a laghad agus 24 mhí ar a mhéad.

Coinníollacha

Is féidir le mic léinn ar leibhéal Máistreachta as gach cearn den domhan iarratas a dhéanamh ar na cláir staidéir seo.

Ní mór duit bunchéim ardoideachais a bheith agat, é sin nó leibhéal coibhéiseach foghlama – i gcomhréir le reachtaíocht agus cleachtais na dtíortha sin a bhronnfaidh na céimeanna máistreachta – a bheith bainte amach agat.

Más rud é go bhfuil scoláireacht MCEM nó scoláireacht Chúrsa Máistreachta/Dochtúireacht Chomhpháirteach Erasmus Mundus faighte agat cheana féin, níl tú incháilithe an dara scoláireacht MCEM a fháil. Ní ceadmhach leas a bhaint as scéim scoláireachta eile atá á maoiniú ag an Aontas Eorpach má tá scoláireacht MCEM á fáil agat.

An toradh acadúil

Tar éis do mhac léinn an clár staidéir a chríochnú, agus má éiríonn leis, bronnfar céim chomhpháirteach air (i.e. aon teastas céime amháin a eisítear thar ceann dhá institiúid ardoideachais ar a laghad atá sa chuibhreannas MCEM), é sin nó bronnfar níos mó ná céim amháin air (i.e. dhá theastas céime ar a laghad a eisíonn dhá institiúid ardoideachais atá sa chuibhreannas).

Le fáil amach an aithneofar MCEM i dtír ar leith, déan teagmháil leis na húdaráis lena mbaineann sa tír sin agus tabhair ainm oifigiúil an chúrsa dóibh.

Maoiniú

Chun maoiniú a fháil faoin gclár Erasmus+, ní mór don chuibhreannas atá ag eagrú an chúrsa áit a thabhairt duit ar an gcúrsa ar dtús, ansin ní mór tú a roghnú chun scoláireacht MCEM a fháil.

Clúdaíonn an scoláireacht MCEM na costais a bheidh ort a sheasamh le páirt a ghlacadh sa chúrsa (orthu sin tá an táille theagaisc, costais leabharlainne agus saotharlainne, cumhdach iomlán árachais agus aon chostas éigeantach eile a bhaineann le páirt a ghlacadh sa Mháistreacht); clúdaíonn sé cuid de na costais a bhaineann le taisteal agus socrú síos, agus tá liúntas cothaithe míosúil san áireamh inti do thréimhse iomlán an chláir staidéir.

Tá méid iomlán na scoláireachta ag brath ar fhad an chúrsa agus ar do náisiúntacht (faigheann mic léinn ó thíortha lasmuigh den Aontas scoláireachtaí níos mó).

Ar iarrthóirí ó thíortha Comhpháirtíochta a bhronntar 75% de na scoláireachtaí ar a laghad.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart do mhic léinn féachaint sa Chatalóg MCEM ar líne agus dul i dteagmháil leis an gcuibhreannas a chuireann an Mháistreacht ar fáil chun tuilleadh eolais a fháil faoi na cúrsaí agus faoi na dóigheanna le hiarratas a dhéanamh

Cuirtear MCEManna nua leis an liosta gach samhradh. I gcás formhór na gcuibhreannas, beidh ort iarratas a dhéanamh idir mí Dheireadh Fómhair agus mí Eanáir ar chúrsaí a bheidh ag tosú an bhliain acadúil ina dhiaidh sin.

Tuilleadh eolais

In "24 Degrees", tráchtann acadóirí ar na cláir máistreachta chomhpháirteacha atá curtha ar bun acu faoi Erasmus Mundus.

Bí cinnte go bhfuil eolas ar do chearta agat agus tú i mbun staidéir ar an gcoigríoch.

Tá eolas mionsonraithe faoi na deiseanna seo sa Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ freisin.

Má bhíonn ceist agat, nó cabhair de dhíth ort chun an t-iarratas a ullmhú, déan teagmháil leis na Gníomhaireachtaí Náisiúnta (i gcás Tíortha Cláir) nó leis na hOifigí Náisiúnta (i gcás Tíortha Comhpháirtíochta).

Is iontach an fóram ag mic léinn agus ag alumni Erasmus+ Cumann Alumni agus Mac Léinn Erasmus+ (ESSA) don líonrú, don fhorbairt ghairmiúil, agus don mhalairt idirchultúrtha.

deiseanna eile chun scoláireachtaí a fháil le feiceáil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Féadfaidh mic léinn Dochtúireachta maoiniú a fháil ón Aontas Eorpach faoi Ghníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie chun tréimhsí staidéir a dhéanamh ar an gcoigríoch.

Físeán: Erasmus Mundus Joint Master Degrees – together towards excellence le Shqipe Neziri, Bainisteoir ar an gClár Frithéillithe sa Chosaiv de chuid Chlár Forbartha na Náisiún Aontaithe agus alumni ón Máistreacht Chomhpháirteacha Erasmus Mundus sa Bheartas Poiblí a rinne staidéir in Ollscoil Eabhrac (an Ríocht Aontaithe) in 2009/10 agus sa Central European University i mBúdaipeist (an Ungáir) in 2010/11

Comhroinn an leathanach seo

Related News and Events