Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Как да кандидатствам

Студентите могат да разгледат онлайн каталога на СМПЕМ и да се свържат с консорциум, предлагащ магистърска програма, за да получат повече информация за курсовете и процедурите за кандидатстване.

Обзор

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) са престижни, цялостни, международни програми за обучение, които се изпълняват съвместно от международен консорциум от висши учебни заведения.

СМПЕМ предоставят финансирани от ЕС стипендии на най-добрите студенти, участващи в годишните процедури за подбор.

Обучението трябва да се провежда в поне две държави по програмата. Част от обучението може да протече и в държава партньор, ако участва институция от такава държава.

Времетраене

СМПЕМ са учебни програми, които носят 60, 90 или 120 кредита по ECTS (Европейска система за трансфер и натрупване на кредити). Това означава, че тяхната минимална продължителност е 12 месеца, а максималната — 24 месеца.

Условия

Могат да кандидатстват обучаващи се в магистърски програми от цял свят.

Трябва да сте придобили първа образователна степен или да удостоверите признато равностойно ниво на усвоено учебно съдържание в съответствие с националното законодателство и практики в държавите, които присъждат образователна степен.

Ако вече сте получили стипендия в рамките на СМПЕМ или на магистърски курс/съвместна докторска степен „Еразмус Мундус“, нямате право да кандидатствате за друга стипендия за СМПЕМ. Докато получавате стипендия за СМПЕМ, не можете да се ползвате от друга финансирана от ЕС схема за стипендии.

Академични резултати

Успешното завършване на учебната програма ще доведе до присъждане на съвместна диплома (т.е. получаване на едно свидетелство за степен, издадено от поне две висши учебни заведения от консорциума по програмата) или на две или повече дипломи (т.е. получаване на поне две свидетелства за степен, издадени от две висши учебни заведения от консорциума).

За да разберете дали дадена СМПЕМ ще бъде призната в определена страна, свържете се с компетентните органи, като посочите официалното наименование на магистърската програма.

Финансово подпомагане

За да получите финансова подкрепа в рамките на „Еразъм+“, трябва първо да бъдете приет за обучение от съответния консорциум, а след това — да бъдете избран за стипендия за СМПЕМ.

Стипендията за СМПЕМ покрива разходите ви за участие (включително такси за преподаване, разходи за библиотеки и лаборатории, пълна застраховка и други задължителни разходи, свързани с участието ви в магистърската програма). Тя покрива част от разходите ви за пътуване и настаняване и включва месечна надбавка за целия период на програмата за обучение.

Общият размер на стипендията варира в зависимост от продължителността на вашата програма и вашето гражданство (студентите от страни извън ЕС получават по-големи стипендии).

Минимум 75 % от стипендиите се предоставят на кандидати от страните партньори.

Как да кандидатствам

Студентите могат да разгледат онлайн каталога на СМПЕМ и да се свържат с консорциум, предлагащ магистърска програма, за да получат повече информация за курсовете и процедурите за кандидатстване

Всяко лято към списъка се добавя нова група СМПЕМ. Повечето консорциуми изискват заявленията да се подават между октомври и януари, ако курсовете започват през следващата учебна година.

Научете повече

В списанието „24 degrees“ преподаватели разказват за опита си със съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“.

Уверете се, че познавате правата си, когато учите в чужбина.

Ръководството за програма „Еразъм+“ също предлага подробна информация за тези възможности

Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ във връзка с кандидатура, националните агенциистраните по програмата) и националните бюрастраните партньори) могат да ви помогнат.

Асоциацията на студентите и дипломиралите се студенти по програма „Еразъм+“ (ESAA) предлага на студентите и дипломиралите се студенти по програма „Еразъм+“ динамичен форум за създаване на контакти, професионално развитие и междукултурен обмен.

Още възможности за стипендии ще намерите на страницата на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура.

Докторантите могат да получат помощ от ЕС, за да учат в чужбина, и чрез действията „Мария Склодовска-Кюри“.

Видео: Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ – заедно към високи постижения — Шкипе Незири, ръководител на Програмата на ООН за развитие и на програмата за борба с корупцията в Косово, завършил магистърската програма по публична политика по линия на „Еразмус Мундус“ през 2009 — 2010 г. в Университета на Йорк (Обединено кралство) и през 2010 — 2011 г. в Централноевропейския университет в Будапеща (Унгария)

Споделете тази страница

Related News and Events