Vysokoškolské vzdelávanie

Ako sa prihlásiť

Ak máte účet EU Login, môžete na prístup k prihláškam v rámci programu Erasmus+ použiť ikonu elektronické formuláre (eForms).

Ak nemáte účet EU Login, môžete si ho vytvoriť kliknutím na ikonu Vytvoriť účet EU Login nižšie.

Upozorňujeme, že vyplnená prihláška by sa mala predložiť národnej agentúre tej krajiny účastniacej sa programu, v ktorej má organizácia podávajúca prihlášku svoje sídlo.

Prehľad

Jedným z cieľov programu Erasmus+ je podporovať pobyty odbornej prípravy pre zamestnancov pracujúcich v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania.

V rámci programu Erasmus+ môžete absolvovať odbornú prípravu v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v krajine účastniacej sa programu alebo v partnerskej krajine, príp. v organizácii pôsobiacej mimo sektora vzdelávania v krajine účastniacej sa programu.

Ide napríklad o podniky, verejné orgány, sociálnych parterov, výskumné ústavy a mimovládne organizácie.

Trvanie

Ak sa obdobie odbornej prípravy uskutočňuje medzi dvoma krajinami účastniacimi sa programu, musí trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Ak sa obdobie odbornej prípravy uskutočňuje medzi krajinou účastniacou sa programu a partnerskou krajinou, musí trvať minimálne 5 dní a maximálne 2 mesiace (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Podmienky

Aby ste sa mohli v rámci programu Erasmus+ zúčastniť na odbornej príprave, musí byť vaša inštitúcia signatárom Charty Erasmus+ pre vysokoškolské vzdelávanie (v prípade krajín účastniacich sa programu) alebo musela podpísať s prijímajúcou inštitúciou medziinštitucionálnu dohodu (v prípade partnerských krajín).

Vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a organizácia, v ktorej budete absolvovať odbornú prípravu, musia byť súčasťou národného konzorcia pre mobility.

Pred začatím odbornej prípravy vy, vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a prijímajúca inštitúcia podpíšete zmluvu o mobilite. V tomto dokumente sa uvedú ciele pobytu, práva a povinnosti a spôsob úradného uznania vašej odbornej prípravy.

Finančná podpora

Granty EÚ slúžia na čiastočné pokrytie cestovných a životných nákladov počas vášho pôsobenia v zahraničí a závisia od:

  1. prijímajúcej krajiny,
  2. v prípade mobility v rámci krajín účastniacich sa programu – od všeobecnej úrovne dopytu zamestnancov z vašej krajiny, ktorí sa chcú zúčastniť na pobyte odbornej prípravy v zahraničí,
  3. vzdialenosti medzi vašou krajinou a prijímajúcou krajinou,
  4. v prípade mobility v rámci krajín účastniacich sa programu – od dostupnosti iných finančných zdrojov vo vašej krajine alebo regióne.

Ak sa odborná príprava v zahraničí bude vykonávať v rámci krajín účastniacich sa programu, vaša vysielajúca inštitúcia bude zodpovedná za všetky platby. Ak sa odborná príprava v zahraničí bude vykonávať medzi krajinou účastniacou sa programu a partnerskou krajinou, vaša vysielajúca a prijímajúca inštitúcia sa dohodnú na tom, kto bude vykonávať platby.

Výška grantov v prípade mobility, ktorá sa uskutočňuje medzi krajinou účastniacou sa programu a partnerskou krajinou, je uverejnená v sprievodcovi programom Erasmus+. Viac informácií o platných sadzbách týkajúcich sa období odbornej prípravy v rámci krajín účastniacich sa programu nájdete na webových stránkach vašej národnej agentúry. Príslušné informácie vám môže poskytnúť aj vaša vysielajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania. Viac informácií o výške grantov nájdete v sprievodcovi programom Erasmus+.

Ako podať žiadosť

Žiadosť o grant podáte prostredníctvom vašej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vyberajú kandidátov na odbornú prípravu spomedzi svojich zamestnancov.

Výber zamestnancov by mal byť spravodlivý, transparentný a dobre zdokumentovaný.

Ďalšie informácie

Kontaktujte oddelenie pre medzinárodné záležitosti vašej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a informujte sa, či môžete využiť tieto možnosti.

Ak máte otázky týkajúce sa odbornej prípravy v zahraničí alebo žiadostí, kontaktujte národné agentúry (v prípade krajín účastniacich sa programu) a národné kancelárie (v prípade partnerských krajín). Európsku komisiu môžete kontaktovať prostredníctvom služby EuropeDirect.

Viac informácií o možnostiach odbornej prípravy zamestnancov nájdete na webovom sídle IMOTION.

Pre študentov a zamestnancov je k dispozícii je aj celý rad odpovedí na najčastejšie otázky.

Videá

Erasmus+: nové horizonty, rozhovor s Marjo Palovaarovou, vedúcou študijného programu v odbore ošetrovateľstvo na univerzite JAMK vo Fínsku, o možnostiach, ktoré program Erasmus + ponúka akademickým pracovníkom v oblasti odbornej prípravy a výučby v zahraničí.

Zdieľajte túto stránku